ΔΙΑΦΟΡΑ

19 φορτία σε 19 μέρες από την Αλεξανδρούπολη!

Ï Õðïõñãüò ÅèíéêÞò Áìýíçò ê. Íéêüëáïò Ðáíáãéùôüðïõëïò ðáñÝóôç óÞìåñá, ÐáñáóêåõÞ 7 ÌáÀïõ 2021, óôçí ÇìÝñá ÄéáêåêñéìÝíùí Åðéóêåðôþí ôçò ðïëõåèíéêÞò áóêÞóåùò “DEFENDER Europe 21” ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ËéìÝíá Áëåîáíäñïõðüëåùò, áðïäå÷üìåíïò ó÷åôéêÞ ðñüóêëçóç áðü ôïí ÐñÝóâç ôùí ÇÐÁ óôçí ÅëëÜäá ê. ÔæÝöñõ ÐÜéáô (Geoffrey Pyatt). Óôçí åêäÞëùóç óõììåôåß÷áí ï Áñ÷çãüò ÃÅÅÈÁ Óôñáôçãüò Êùíóôáíôßíïò Öëþñïò, ï Áñ÷çãüò ÃÅÓ ÁíôéóôñÜôçãïò ×áñÜëáìðïò Ëáëïýóçò, êáèþò êáé ï Áìåñéêáíüò ÕðïóôñÜôçãïò Êñßóôïöåñ Ìü÷áí (Christofer Mohan) ôçò 21çò Äéïßêçóçò ÕðïóôÞñéîçò ÈåÜôñïõ Åðé÷åéñÞóåùí. ÐáñáâñÝèçêáí åðßóçò âïõëåõôÝò, åêðñüóùðïé ôçò ÐåñéöåñåéáêÞò êáé ÔïðéêÞò ÁõôïäéïéêÞóåùò, ôïðéêïß åðé÷åéñçìáôßåò êáé åêðñüóùðïé êïéíùíéêþí öïñÝùí. ÌåôÜ ôçí ðåñéÞãçóç óôïõò ÷þñïõò äéåîáãùãÞò ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò ðïëõåèíéêÞò áóêÞóåùò, ç ïðïßá èá äéåîá÷èåß áðü ôéò 17 ÌáÀïõ Ýùò ôéò 2 Éïõíßïõ õðü ôçí çãåóßá ôïõ Áìåñéêáíéêïý Óôñáôïý ìå Áíôéêåéìåíéêü Óêïðü ôçí áðïôñïðÞ ôçò åðéèåôéêüôçôïò êáé ôçí ïéêïäüìçóç åðé÷åéñçóéáêÞò åôïéìüôçôïò ôïõ ÍÁÔÏ ìå ôïõò ÓõììÜ÷ïõò êáé ôïõò åôáßñïõò ôïõ, ï ê. Ðáíáãéùôüðïõëïò áðçýèõíå ôçí áêüëïõèç ïìéëßá: «Ìå ìåãÜëç åõ÷áñßóôçóç âñßóêïìáé óÞìåñá åäþ ìå ôçí åõêáéñßá ôçò çìÝñáò äéáêåêñéìÝíùí åðéóêåðôþí ôçò Üóêçóçò “Defender Europe 21”. Ìéá Üóêçóç óôçí ïðïßá óõììåôÝ÷ïõí äõíÜìåéò áðü 26 ×þñåò åðéâåâáéþíïíôáò ôï Üñéóôï åðßðåäï ôçò óõíåñãáóßáò áëëÜ ôáõôï÷ñüíùò êáé ôïí óôñáôçãéêü ÷áñáêôÞñá ôïõ ËéìÝíá ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò. Åßìáé éäéáßôåñá éêáíïðïéçìÝíïò êáèþò äéáöáßíïíôáé ôá èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá, ìåôÜ ôçí áíáâÜèìéóç ôçò ëåéôïõñãéêüôçôáò ôïõ Ëéìáíéïý ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò êáé ôçò äõíáôüôçôáò åëëéìåíéóìïý ìåãÜëùí ðëïßùí, ãåãïíüò ðïõ áðïäåéêíýåôáé áðü ôïí êïìâéêü ñüëï ðïõ Ýðáéîå óôç ìåôáöïñÜ äõíÜìåùí êáé õëéêþí ãéá ôçí ¶óêçóç. Åßíáé, åðßóçò, ðñïöáíÝò üôé ç Áëåîáíäñïýðïëç ìðïñåß íá ðñïóåëêýóåé, ëüãù ôçò ãåùóôñáôçãéêÞò èÝóçò ôçò, ìåãÜëåò åðåíäýóåéò ðïõ ðåñéëáìâÜíïõí íÝá Ýñãá õðïäïìþí óôéò ðñïâëÞôåò, åãêáôáóôÜóåéò ôåñìáôéêïý óôáèìïý åðáíáåñéïðïßçóçò (FSRU), ôç äéáóýíäåóç ìå ôï óéäçñïäñïìéêü

Ολοκληρώθηκε η τελευταία επιχείρηση μεταφοράς στρατιωτικού υλικού των ΗΠΑ μέσω της Αλεξανδρούπολης, κατά την οποία 19 συρμοί φορτωμένοι με στρατιωτικά οχήματα και άλλο πολεμικό αναχώρησαν μέσα σε διάστημα 19 ημερών προς τη μεθόριο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.

«Καθώς το τελευταίο τρένο που αποστείλαμε από το λιμάνι πλησιάζει στον προορισμό του, ολοκληρώνεται η τελευταία για εφέτος επιχείρηση προώθησης στρατιωτικού υλικού στην Ευρώπη. 19 σιδηροδρομικά δρομολόγια σε χρονικό διάστημα 19 ημερών, πέραν των οδικών και των προωθήσεων προς ΗΠΑ! Ο σιδηρόδρομος αποτελεί για τον λιμένα της Αλεξανδρούπολης στρατηγικό βραχίονα και μέσο πρόσβασης σε κάθε σημείο της βόρειας και ανατολικής Ευρώπη!», έγραψε σε ανάρτησή του «πανηγυρίζοντας» ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Δεκέμβρη, ένα από τα τρένα που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις μεταφοράς υλικού των ΑμερικανοΝΑΤΟικών, είχε εκτροχιαστεί λίγο έξω από το λιμάνι της πόλης, στην περιοχή του Γαλλικού Σταθμού, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, που βλέπουν διαρκώς να μετακινείται πολεμικό υλικό, ενώ κανένας δεν είναι ενήμερος για το περιεχόμενο των κλειστών κοντέινερ που διασχίζουν τον αστικό ιστό της Αλεξανδρούπολης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα φορτία του θανάτου βάζουν όλο και πιο μέσα τον λαό της περιοχής στο «στόχαστρο» των αντίπαλων ιμπεριαλιστικών κέντρων.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος