ΚΟΙΝΩΝΙΑ

245 τρίτεκνες οικογένειες επιδοτεί η Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής

Ἐν ὄψει τῶν εὐφροσύνων ἡμερῶν τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου τῆς Ἐπιφανείας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στὸν κόσμο, «Ἑορτῶν τῆς Ἀγάπης», ὅπως εὔστοχα τὶς χαρακτηρίζουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἐπιθυμεῖ νὰ ἐνημερώσει τὸ Πλήρωμά της γιὰ τὸ Πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖο ἐνισχύει τὶς Τρίτεκνες Χριστιανικές Οἰκογένειες τῆς Θράκης.

Τὸ Πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο ἔχει στόχο νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ ὀξύτατο πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητος ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας καὶ ἰδιαιτέρως ἡ εὐαίσθητη περιοχή τῆς Θράκης, ξεκίνησε τὸ ἔτος 1999 καὶ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι λίαν ἐντυπωσιακά, δεδομένης τῆς αὐξήσεως τῶν οἰκογενειῶν ποὺ ἀποκτοῦν τρίτο τέκνο.

Συγκεκριμένα, κατά τὸ πρῶτο ἔτος τοῦ Προγράμματος ἐπιδοτήθηκαν περίπου 300 οἰκογένειες, ἐνῶ σήμερα οἱ ἐπιδοτούμενες οἰκογένειες ξεπερνοῦν τὶς 5.000, μὲ τὸ ὕψος τῆς ἐπιδοτήσεως νὰ ἀνέρχεται στὸ ποσό τῶν 23.900.000,00 €, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ἐπιγραμματικά ἐνημερώνει γιὰ τὶς δράσεις ποὺ ἀφοροῦν παρόμοιες πρωτοβουλίες :

  • Ἐπιδοτεῑ γιὰ τὸ παρόν ἔτος 245 τρίτεκνες οἰκογένειες.
  • Σὲ συνεργασία μὲ τὴν Μ.Κ.Ο. «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» καὶ τὴν Τράπεζα Eurobank συμμετέχει στὸ Πρόγραμμα «Ἀντιμετωπίζοντας τὴν ὑπογεννητικότητα», τὸ ὁποῖο προσφέρει βρεφικό ὑλικό σὲ ἐγγυμονοῦσες.
  • Σὲ συνεργασία μὲ τὸν Σύλλογο Πολυτέκνων Ροδόπης προσφέρει οἰκονομικά βοηθήματα σὲ μαθητές καὶ σπουδαστές.
  • Προσφέρει μηνιαίως ἐπισιτιστική βοήθεια.

Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε διακριτικά καὶ συντονισμένα ἐργάζεται, πέρα ἀπό τὴν πνευματική της διακονία καὶ στὸν τομέα τῆς φιλανθρωπίας, προσπαθῶντας, στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, νὰ ἀνακουφίζει τὶς καθημερινές ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας.

Καλεῖ τοὺς Χριστιανούς νὰ ἔλθουν ἀρωγοί σὲ αὐτήν τὴν προσπάθεια καὶ νὰ προσφέρουν ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τους στὸν δίσκο ποὺ θὰ περιαχθεῖ στοὺς Ἱερούς Ναούς τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος