ΕΛΛΑΔΑ

315 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα

Óôéãìéüôõðï áðü ôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò ôï ÓÜââáôï 1 Áõãïýóôïõ 2020. Ç æÝóôç êáé ç äõóöïñßá Þñèáí íá ðñïóôåèïýí óôá íÝá ìÝôñá ðïõ åðéâÜëëïõí ïé áñ÷Ýò ãéá ìåßùóç ôùí êñïõóìÜôùí êïñïíïúïý óôçí ÁèÞíá êáé ôçí õðüëïéðç ÷þñá. Ç ðëåéïøçößá ôùí êáôïßêøí öïñÜ ìÜóêá áêüìá êáé óôï äñüìï êáé ü÷é ìüíï óå êëåéóôïýò ÷þñïõò üðùò áðïöÜóéóå ç êõâÝñíçóç, Ýðåéôá áðü ôçí áýîçóç ôùí êñïõóìÜôùí ðïõ ðáñáôçñåßôáé ôéò ôåëåõôáßåò çìÝñåò. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÐÁÌÐÇÓ)

Σήμερα ανακοινώνουμε 315 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 59 συνδέονται με γνωστές συρροές και 19 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 17228, εκ των οποίων το 55.8% άνδρες. 2783 (16.2%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 7131 (41.4%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 68 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. 16 (23.5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.

To 86.8%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 199 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 7 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 376 θανάτους συνολικά στη χώρα. 140 (37.2%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.

Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 78 έτη και το 96.8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος