ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΔΟΒ)

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση  Βάμβακος, στη συνεδρίαση της Γενικής της  Συνέλευσης στις 17/9/2020

  • κατέδειξε το υψηλό ποσοστό υγρασίας του Συσπόρου βάμβακος ως το βασικό αίτιο υποβάθμισης της ποιότητας του παραγόμενων προϊόντων Εκκόκκισης (Εκκοκκισμένου βάμβακος και Βαμβακοσπόρου) και της μείωσης της αξίας αυτών.

Ως εκ τούτου, δεδομένης της συνεχούς  προσπάθειας που γίνεται για τη βελτίωση της ποιότητας και αναβάθμισης της αξίας του παραγόμενου προϊόντος και  στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2769/04-07-2019) προτρέπει:

α) Τα μέλη της Εκκοκκιστικές Επιχειρήσεις:

  • Να αναρτούν καθημερινά την τιμή αγοράς συσπόρου βάμβακος για την ποιότητα τύπος που αφορά υγρασία 13-15% και Ξένες ύλες 7%.
  • Να μετρούν την υγρασία σε κάθε εισερχόμενη παρτίδα παραδιδόμενου προϊόντος και να ενημερώνουν δεόντως τον παραγωγό.
  • Να προβαίνουν στην τιμολόγηση του προϊόντος με βάση την μετρούμενη υγρασία πριμοδοτώντας το στεγνό προϊόν.

β) Τα μέλη της παραγωγούς

  • Να υιοθετούν ορθές πρακτικές συγκομιδής που να εξασφαλίζουν χαμηλά ποσοστά υγρασίας (κάτω από 13%) και ξένων υλών (κάτω από 7% – όχι συλλογή με μηχανές τύπου striper) διεκδικώντας την υπεραξία που τους ανήκει από τις συναλλασσόμενες εκκοκκιστικές επιχειρήσεις.

Στόχος της Διεπαγγελματικής είναι η ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών που να εξασφαλίζουν την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντος που να επιβραβεύεται αναλόγως.

Ευχόμαστε καλή συγκομιδή.

Το Δ.Σ. της ΔΟΒ

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος