ΔΙΑΦΟΡΑ

Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού, 13 πρόστιμα στην ΑΜ-Θ

Ðñþôç çìÝñá åöáñìïãÞò ôùí áõîçìÝíùí ìÝôñùí ôñï÷áßáò, ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óôï÷åõìÝíïé Ýëåã÷ïé óå ó÷ïëéêÜ ëåùöïñåßá, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ïðïßùí êáé ìÝ÷ñé ôéò ìåóçìâñéíÝò þñåò åëÝã÷èçêáí (439) ó÷ïëéêÜ ï÷Þìáôá êáé âåâáéþèçêáí (78) ðáñáâÜóåéò, åê ôùí ïðïßùí: 47 ó÷åôéêÝò ìå ôïí ôá÷ïãñÜöï ôïõ ï÷Þìáôïò, 15 ãéá áíáóöÜëéóôá ï÷Þìáôá, 4 ãéá ìç ÷ñÞóç æþíçò áóöáëåßáò, 3 ìç áíáãñáöÞ ïñßùí ôá÷ýôçôáò, 3 Ýëëåéøç öáñìáêåßïõ, 2 ãéá öèáñìÝíá åëáóôéêÜ, 2 ãéá Ýëëåéøç ðõñïóâåóôÞñá, 1 ãéá ðáñáâßáóç ïñßïõ ôá÷ýôçôáò, 1 ãéá óôÝñçóç ðéóôïðïéçôéêïý åðáããåëìáôéêÞò éêáíüôçôáò. (EUROKINISSI/ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ)

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό χθες, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια (43.068) έλεγχοι και βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:

(5) παραβάσεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας από το προσωπικό, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο, αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων, μη δήλωση ραντεβού και λίστας πελατών, κ.λπ.) και επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας σε (1) κατάστημα για υπεράριθμους πελάτες στην Κρήτη.

Από αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολικά (654) σχετικές παραβάσεις και έχουν συλληφθεί (56) άτομα.

(2) για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

Από αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί συνολικά (184) σχετικές παραβάσεις.

(199) για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

(43) στην Κεντρική Μακεδονία,

(33) στην Αττική,

(29) στη Θεσσαλονίκη,

(28) στη Στερεά Ελλάδα,

(13) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

(11) στην Κρήτη

(10) στη Θεσσαλία,

(9) στην Ήπειρο,

(6) στο Βόρειο Αιγαίο,

(9) στην Πελοπόννησο,

(6) στη Δυτική Μακεδονία

(1) στα Ιόνια Νησιά και

(1) στη Δυτική Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι από αρχές Αυγούστου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά (15.760) παραβάσεις και επιβλήθηκαν (15.746) διοικητικά πρόστιμα των (150) ευρώ και (14) των (300) ευρώ.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος