ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ’ Εθνική: «Ούτε μία από τις επτά ομάδες της Θράκης δεν θέλει να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα»

Ού­τε μί­α α­πό τις ε­πτά ο­μά­δες της Θρά­κης που συμ­με­τέ­χουν στο πρω­τά­θλη­μα της Γ’ Ε­θνι­κής δεν ε­πι­θυ­μεί την ε­πα­νέ­ναρ­ξη του πρω­τα­θλή­μα­τος.

Αυ­τό α­πο­κά­λυ­ψε με δη­λώ­σεις του στον ρα­δι­ο­φω­νι­κό σταθ­μό της Θεσ­σα­λο­νί­κης F­o­c­us ο πρό­ε­δρος του Α­ε­τού Ο­φρυ­νί­ου Νί­κος Λαμ­πί­δης (α­ρι­στε­ρά στην φω­το α­πό το Δι­δυ­μό­τει­χο), ο ο­ποί­ος και υ­πήρ­ξε ο άν­θρω­πος που η­γή­θη­κε των αι­τη­μά­των των πα­ρα­γόν­των του 1ου Ο­μί­λου προς την Ε­ΠΟ πριν την έ­ναρ­ξη του πρω­τα­θλή­μα­τος.

«Το 80% των προ­έ­δρων της Γ΄ Ε­θνι­κής, δεν θέ­λουν να ξα­ναρ­χί­σει το πρω­τά­θλη­μα, δεν θέ­λουν και δεν έ­χουν να δώ­σουν χρή­μα­τα για παί­κτες, τε­στ κο­ρο­νο­ϊ­ού, δι­αι­τη­σί­ες, με­τα­κι­νή­σεις. Δεν θέ­λουν! Κά­να­με μια συγ­κέν­τρω­ση στην Κα­βά­λα και συγ­κεν­τρώ­θη­καν οι πρό­ε­δροι της Γ’ ε­θνι­κής του πρώ­του ο­μί­λου, φτι­ά­ξα­με και έ­να v­i­b­er για με­τα­ξύ μας ε­πι­κοι­νω­νί­α, αλ­λά ό­ταν τους ρώ­τη­σα μέ­σω αυ­τής της σύν­δε­σης ε­άν θέ­λουν να ξα­ναρ­χί­σει το πρω­τά­θλη­μα και θα πρέ­πει να πι­έ­σου­με, α­πάν­τη­σαν θε­τι­κά μό­νο ο Η­ρα­κλής, το Πα­ρα­λί­μνιο και ο Μ. Α­λέ­ξαν­δρος Ορ­φα­νί­ου, κα­νέ­ναν άλ­λο δεν θυ­μά­μαι. Αυ­τό συμ­βαί­νει σε ό­λους τους προ­έ­δρους ό­λων των ο­μί­λων», εί­πε ο Λαμ­πί­δης.

LABON Boutique

Θρακική Αγορά

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος