ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Γ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικροῦ μήκους μέ θέμα: «Προσωπικότητες τῆς μετεπαναστατικῆς περιόδου τοῦ 1821″»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς 13ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ἐνημερώνομε νὑμᾶς περί τῆς διεξαγωγῆς τοῦ Γ΄ Πανελληνίου Μαθητικοῦ Διαγωνισμοῦ διά τό παρόν σχολικόν ἔτος2020 2021. Ὡς θέμα αὐτοῦ ὡρίσθη: «Προσωπικότητες τῆς μετεπαναστατικῆς περίοδου τοῦ 1821»

Ὁ προγραμματισμός αὐτός εἶναι σύμφωνος πρός Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν συνδιοργάνωσιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων τριῶν Πανελληνίων Μαθητικῶν Διαγωνισμῶν, κατά τά ἔτη 2019, 2020 καί 2021, καί τήν προβολήν Προσωπικοτήτων τῆς προεπαναστατικῆς, τῆς ἐπαναστατικῆς καί τῆς μετεπαναστατικῆς περιόδου τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.

Αἱ Προσωπικότητες τῆς μετεπαναστατικῆς περιόδου τοῦ 1821, αἱ ὁποῖαι προβάλλονται διά τοῦ ἐπισυναπτομένου Ἐγκυκλίου ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, εἶναι αἱ κάτωθι:

α. π. Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου ὁ ἐξ Οἰκονόμων
β. Εὐανθία Καΐρη
γ. Ἰωάννης Καποδίστριας
δ. Κωνσταντῖνος Κανάρης
Ὁ Γ΄ τοῦτος Πανελλήνιος Μαθητικός
Διαγωνισμός ἀφορᾷ εἰς τήν δημιουργίαν ταινιῶν μικροῦ μήκους, διαρκείας ἕως ἕξ λεπτῶν, ἀπό μαθητάς καί μαθητρίας τῶν τάξεων Β΄ καί Γ΄ Γυμνασίου, αἱ ὁποῖαι δέον ὅπως ὑποβληθοῦν ἕως τῆς Παρασκευῆς 26 Φεβρουαρίου 2021.
Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως μεριμνήσητε διά τήν ἀνακοίνωσιν τοῦ ἐν λόγῳ Διαγωνισμοῦ εἰς τήν Ὑπηρεσίαν Νεότητος τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἵνα ἐν συνεχείᾳ γνωστοποιηθῇ εἰς τά στελέχη τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων ὑμῶν, καθώς καί εἰς τούς Ἐκπαιδευτικούς τῆς Β΄ καί Γ΄ Γυμνασίου τῆς δημοσίας ἤ ἰδιωτικῆς ἐκπαιδεύσεως ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ὑμῶν Ἐπαρχίας.

Οἱ διακριθέντες μαθηταί τοῦ Διαγωνισμοῦ θά λάβουν Διακρίσεις Ἐπαίνου καί, ἐφ’ ὅσον αἱ ὑγιεινομικαί συνθῆκαι τό ἐπιτρέψουν, θά συμμετάσχουν κατά τόν μῆνα Μάϊον ἐ.ἔ. εἰς ἐκπαιδευτικήν ἐκδρομήν εἰς τό Πήλιον ἤ, ἐάν αὐτό δέν καταστῇ δυνατόν, θά λάβουν ὅλοι οἱ διακριθέντες ὡς ἔπαθλον ἕνα φορητόν ὑπολογιστήν (tablet).

Διά περισσοτέρας πληροφορίας, οἱ ὑπεύθυνοι Νεότητος τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ὡς καί οἱοσδήποτε ἐνδιαφερόμενος, δύνανται νά ἀπευθύνωνται εἰς τόν Γραμματέα τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Βαρθολομαῖον Ἀντωνίου Τριανταφυλλίδην (τηλέφωνα: 2107272268/255, 6983772240), καθώς καί εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν αὐτῆς (politistikitautotita@yahoo.gr).

Εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμάτων, τούς ὑπευθύνους Νεότητος τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τούς Διευθυντάς τῶν Σχολείων, τούς ἐκπαιδευτικούς καί ὅλους ὅσοι θά συμβάλουν καθ’ οἱονδήποτε τρόπον εἰς τήν ἐπιτυχίαν τοῦ Διαγωνισμοῦ.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής
Η παρούσα πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Β΄ και Γ΄
τάξεων Γυμνασίου όλης της Ελλάδας

ΙΙ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Οι διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο
περιλαμβάνει α) εκπαιδευτική επίσκεψη στον Ν. Μαγνησίας και β) τελετή απονομής τίτλων
διάκρισης στον διαγωνισμό στο ΥΠΑΙΘ, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν.

ΙΙΙ. Θεματικό πεδίο
Κατά το τρέχον σχολικό έτος κεντρικό θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτελεί η Επανάσταση
του 1821. Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μήκους
(βίντεο), εμπνευσμένοι/ες από μία από τις παρακάτω προσωπικότητες της περιόδου της
Ελληνικής Επανάστασης:
α. Κωνσταντίνος Κανάρης
β. Ιωάννης Καποδίστριας
γ. Ευανθία Καΐρη
δ. π. Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων
Οι μαθητές/τριες μέσα από τις δημιουργίες τους καλούνται να εκφράσουν τις σκέψεις και τα
συναισθήματά τους για το θέμα, καθώς και να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και την
επικαιρότητά του στη σύγχρονη ζωή, αντλώντας έμπνευση ιδίως από τη ζωή και το έργο των
προσωπικοτήτων στις οποίες εστιάζει ο διαγωνισμός για το έτος 2020-2021.

IV. Εκπαιδευτικοί στόχοι
Οι μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα εξοικειωθούν με την επιστημονική
και ιστορική έρευνα και θα γίνουν οι ίδιοι/ίδιες ερευνητές/τριες του παρελθόντος μέσα από την
αναδίφηση και μελέτη ιστορικών πηγών. Επιπλέον, ο διαγωνισμός αποτελεί αφορμή για την
ενασχόληση των μαθητών/τριών με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά συγχρόνως και
με την ιστορία της τοπικής τους κοινωνίας και τους ήρωες του Αγώνα.
Συγκεκριμένα, μέσω της συμμετοχής τους στον εν θέματι διαγωνισμό, οι μαθητές/τριες θα έχουν
την ευκαιρία με τη στήριξη των επιβλεπόντων/ουσών εκπαιδευτικών:
1. να ανατρέξουν σε πηγές και να ερευνήσουν ιστορικά αρχεία του τόπου τους.
2. να αναζητήσουν και να συλλέξουν μαρτυρίες της εποχής.
3. να μελετήσουν και να γνωρίσουν μέσω της έρευνας την ιστορική διάσταση της Ελληνικής
Επανάστασης.
4. να κατανοήσουν, να αναλογιστούν και να διακρίνουν τις διαστάσεις της ιστορικής περιόδου.
5. να εκφραστούν ελεύθερα μέσω της δημιουργίας ενός πρωτότυπου έργου πάνω στο θέμα.
6. να αναγνωρίσουν την ατομική ευθύνη των μελών μιας κοινωνίας.
7. να συνειδητοποιήσουν τους παράγοντες διατήρησης της ταυτότητας των Ελλήνων

V. Όροι και οδηγίες συμμετοχής.
1. Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να
δημιουργήσουν και να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ σχετική ταινία μικρού
μήκους (βίντεο). Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι και τρεις (3)
μαθητές/τριες) και οι μαθητικές δημιουργίες θα παραχθούν εκτός ωρών διδασκαλίας. Κάθε
μαθητής/τρια δεν δύναται να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός έργα.
2. Μία (1) και μόνο μαθητική δημιουργία υποβάλλεται ανά συμμετοχή (ατομική ή ομαδική έως
και τρεις μαθητές/τριες). Κάθε συμμετοχή τελεί υπό την επίβλεψη ενός/μιας εκπαιδευτικού
της οικείας σχολικής μονάδας, ο/η οποίος/α δύναται να είναι υπεύθυνος/η για περισσότερες
συμμετοχές της οικείας σχολικής μονάδας.
3. Επισημαίνεται ότι κάθε συμμετέχουσα ομάδα δεν δύναται να εκπροσωπείται:                                                                                        ούτε με περισσότερους/ες του/της ενός/μιας (1) εκπαιδευτικού, ακόμη κι αν έχουν
συνδράμει στην παιδαγωγική καθοδήγηση αυτής πλέον του ενός/μιας (1)
εκπαιδευτικοίούτε με περισσότερους/ες των τριών (3) μαθητών/τριών, ακόμη κι αν έχουν
συμμετάσχει στο έργο αυτής περισσότερα των τριών (3) ατόμων.
4. Ο/Η επιβλέπων/πουσα εκπαιδευτικός εκάστης συμμετοχής αναλαμβάνει την παιδαγωγική
υποστήριξη και καθοδήγηση των μαθητών/τριών και μεριμνά για την τήρηση των όρων της
παρούσας και για την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών
που θα δημιουργήσουν την ταινία μικρού μήκους ή θα συμμετάσχουν σε αυτή με
οποιονδήποτε τρόπο. Η συγκατάθεση αφορά τόσο στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον
διαγωνισμό και στη δημόσια προβολή των έργων τους όσο και στη φωτογράφιση ή/και
βιντεοσκόπηση, εάν διακριθούν, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, γνωρίζοντας ότι το υλικό αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί για τυχόν περαιτέρω
δημόσια προβολή του εκπαιδευτικού προγράμματος.
5. Συμπληρώνεται μία ηλεκτρονική αίτηση ανά συμμετοχή. Σε περίπτωση υποβολής
περισσότερων συμμετοχών από το ίδιο σχολείο, υποβάλλονται ισάριθμες ηλεκτρονικές
αιτήσεις.
6. Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων και η Ειδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος έχουν δικαίωμα δημοσιοποίησης και αξιοποίησης
των μαθητικών δημιουργιών που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού με όποιο
τρόπο κρίνουν παιδαγωγικά ωφέλιμο, μνημονεύοντας τα στοιχεία των δημιουργών.
7. Οι μαθητικές δημιουργίες υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν
γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
8. Οι διακριθείσες μαθητικές δημιουργίες δύνανται να προβληθούν και από την Εκπαιδευτική
Ραδιοτηλεόραση του ΥΠΑΙΘ.
9. Το ΥΠΑΙΘ διατηρεί, για σπουδαίο λόγο, το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού,
τροποποίησης των όρων του, μεταβολής της καταληκτικής προθεσμίας συμμετοχής,
ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόμενους.
10. Το έπαθλο δύναται να τροποποιηθεί λόγω έκτακτων συνθηκών.
11. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και συνεπάγεται την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του, καθώς επίσης και τη συγκατάθεση όλων των
συμμετεχόντων/εμπλεκομένων (μαθητών/τριών, γονέων/κηδεμόνων και
επιβλεπόντων/ουσών εκπαιδευτικών) για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τα αναφερόμενα στο Συνημμένο 2 στην παρούσα.

VI. Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής και έργου
Καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και του έργου ορίζεται η
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 23:59 μμ.

VΙI. Διαδικασία υποβολής έργου και αίτησης συμμετοχής
Βήμα 1ο: Υποβολή έργου, υπεύθυνων δηλώσεων συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων &
διαβιβαστικού του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου
Αποκλειστικά μέσω της Υπηρεσίας Βίντεο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) στον σύνδεσμο
https://video.sch.gr υποβάλλονται από τον/την επιβλέποντα/ουσα εκπαιδευτικό τα ακόλουθα:
α) το έργο,
β) οι υπεύθυνες δηλώσεις συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων βάσει του Υποδείγματος που
επισυνάπτεται στην παρούσα (βλ. Συν.1) και
γ) το διαβιβαστικό έγγραφο του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου, στο οποίο
αναγράφονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων ανά ομάδα και ο τίτλος του έργου.
Τα ανωτέρω β) και γ) στοιχεία υποβάλλονται ως ενιαίο ψηφιοποιημένο αρχείο pdf στην ενότητα
«Συνοδευτικό αρχείο» (βήμα 3/4).
Εφιστούμε την προσοχή σας στην πιστή τήρηση των οδηγιών ανάρτησης του βίντεο
και ιδιαίτερα στο βήμα 3/4 «Καθορισμός Δικαιωμάτων» όσον αφορά στις ρυθμίσεις:
i) για τα Δικαιώματα πρόσβασης και
ii) την ορθή αναγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1821md@sch.gr
προκειμένου να είναι προσβάσιμο το βίντεο από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Βήμα 2ο: Υποβολή αίτησης συμμετοχής
Αποκλειστικά μέσω του συνδέσμου του συστήματος «Φόρμες» https://dev-thess.pde.sch.gr/ και
ειδικότερα στην Φόρμα «200 Χρόνια από το 1821» υποβάλλεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα
εκπαιδευτικό η αίτηση συμμετοχής (μία αίτηση ανά συμμετοχή).
Στην ενότητα «Ανακοινώσεις» του ως άνω συστήματος «Φόρμες» διατίθενται Εγχειρίδια Οδηγιών:
α) ανάρτησης βίντεο προσαρμοσμένες για τις ανάγκες του εν λόγω διαγωνισμού στην Υπηρεσία
Βίντεο του ΠΣΔ και
β) συμπλήρωσης της Φόρμας υποβολής αίτησης στο σύστημα «Φόρμες».
Διευκρινίζεται ότι η σύνδεση τόσο στην Υπηρεσία Βίντεο του ΠΣΔ όσο και στο σύστημα «Φόρμες»
θα γίνεται μέσω της κεντρικής υπηρεσίας αυθεντικοποίησης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και
η σχετική επικοινωνία στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα διενεργείται μέσω των επίσημων
λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί της μορφής xxx@sch.gr.

VIΙI. Τεχνικές προδιαγραφές
1. Ταινία μικρού μήκους (βίντεο) με μέγιστη διάρκεια έως έξι λεπτά (06΄:00΄΄)
Επισημαίνεται ότι τα έργα με χρονική διάρκεια από 06΄:01΄΄ και άνω αποκλείονται από την
υπόλοιπη διαγωνιστική διαδικασία και τίθενται στο αρχείο της υπηρεσίας χωρίς άλλη
ειδοποίηση.
2. Μορφή αρχείου WMV, FLV, MP4, MOV, AVI και MP3.
3. Μέγεθος αρχείου έως 1 GB.
4. Το όνομα του αρχείου του έργου που μεταφορτώνεται (upload) στην πλατφόρμα της
Υπηρεσίας Βίντεο του ΠΣΔ παρακαλείσθε όπως συμπίπτει με τον τίτλο του έργου για λόγους
καλύτερης διαχείρισης των δεδομένων.
5. Το έργο μπορεί να περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες κλπ. Σε περίπτωση
που περιλαμβάνει αφήγηση ή/και κείμενα αυτά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.
6. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι είτε πρωτότυπο είτε «ελεύθερο
δικαιωμάτων» (όπως π.χ. το υλικό το οποίο διατίθεται στη Βιβλιοθήκη Ήχου στον σύνδεσμο
https://www.youtube.com/audiolibrary/music) ή να χρησιμοποιηθεί μετά από σχετική άδεια.
7. Θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στο έργο.
8. Στη μαθητική δημιουργία πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά οι πηγές από τις οποίες
αντλήθηκε το υλικό.
9. Για τη δημιουργία του έργου μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα προγράμματα, όπως π.χ.
το Movie Maker (Windows) ή το iMovie.

IΧ. Πηγές έμπνευσης
Οι μαθητές/τριες μπορούν ενδεικτικά να αντλήσουν ιδέες, πληροφορίες και υλικό από τις
παρακάτω ιστοσελίδες:
1. Το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση: http://photodentro.edu.gr/lor
2. Το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ: http://archive.ert.gr
3. Την ιστοσελίδα της Ειδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας
της Ελλάδος: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/identity/identity.htm

X. Υποστηρικτικό υλικό για δημιουργία βίντεο
Ενδεικτικές οδηγίες για τη δημιουργία βίντεο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης: http://www.i-create.gr/#sp-seminaria

XI. Αξιολόγηση & βράβευση των μαθητικών δημιουργιών
Οι μαθητικές δημιουργίες θα αξιολογηθούν από άμισθη Επιτροπή Αξιολόγησης.
Κριτήρια αξιολόγησης των μαθητικών δημιουργιών ορίζονται τα κατωτέρω:
α) η συνάφειά τους με το θέμα,
β) η πρωτοτυπία τους,
γ) η αισθητική τους απόδοση και
δ) οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βραβεύσει τις πέντε (5) καλύτερες μαθητικές δημιουργίες, ενώ θα
απονεμηθούν και τιμητικοί έπαινοι.
Οι δημιουργοί των πέντε (5) καλύτερων μαθητικών δημιουργιών θα συμμετάσχουν στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα ταξιδέψουν δωρεάν, συνοδεία εκπαιδευτικών, στον
N. Mαγνησίας, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν.
Ομοίως με τους παραπάνω, οι συντελεστές των μαθητικών δημιουργιών στους οποίους θα
απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι, ενδέχεται να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
που περιλαμβάνει και εκπαιδευτική επίσκεψη στον Ν. Μαγνησίας.
Θα υπάρχει δυνατότητα για εναλλακτικό έπαθλο στους διακριθέντες σε περίπτωση έκτακτων
συνθηκών.
Σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις επιβλέποντες/πουσες εκπαιδευτικούς που θα
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: 1821@minedu.gov.gr και στο τηλ. 2103442840. Λόγω των επιδημιολογικών
δεδομένων και την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας προκρίνεται η χρήση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου για παροχή διευκρινίσεων.
Η παρούσα πρόσκληση με τα συνημμένα της καθώς και τα εγχειρίδια οδηγιών βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ στον σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/gymnasio-m-
2/mathites-gymnasiou
Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την αυστηρή τήρηση των
υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων,
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και
του Ε.Ο.Δ.Υ. για την προστασία από τον COVID-19.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος