ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Κατασκήνωση την Πόλη» από την Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής

Η σχολὴ γονέων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς, διοργανώνει για Τρίτη συνεχή χρονιά τὸ πρόγραμμα «Κατασκήνωση στὴν Πόλη» τὸ διήμερο: Σάββατο 7 καὶ Κυριακὴ 8 Μαΐου 2022.

῾Η «Κατασκήνωση στὴν Πόλη» ἀποτελεῖ θεσμὸ ποὺ ὑλοποιεῖται ἤδη ἐδὼ καὶ ἀρκετὰ χρόνια σὲ δήμους καὶ ῾Ιερὲς Μητροπόλεις τῆς ῾Ελλάδος, καὶ δίνει τὴν δυνατότητα στὰ παιδιά μας νὰ κοινωνικοποιηθοῦν, νὰ γνωρίσουν νέους φίλους, νὰ περάσουν δημιουργικὰ καὶ ἐν Χριστῷ τὸν χρόνο τους μὲ δράσεις ψυχαγωγίας, γνώσης καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας μέσα σὲ ἕνα εὐχάριστο καὶ δημιουργικὸ περιβάλλον, μὲ ἐσωτερικὲς καὶ ἐξωτερικὲς δραστηριότητες. ῾Η ἐπιλογὴ τοῦ ἀστικοῦ περιβάλλοντος ὡς κατασκηνωτικοῦ χώρου γίνεται μὲ σκοπὸ νὰ ἀναδείξουμε στὰ παιδιὰ ἀλλὰ καὶ στοὺς γονεῖς τὶς δυνατότητες ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν σὲ χώρους ποὺ εἶναι ἤδη γνώριμοι στοὺς κατασκηνωτές, ἐνῷ δὲν ὑπάρχει στὰ παιδιὰ ἡ αἴσθηση τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τούς γονεῖς, κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ συμβεῖ στὶς «κανονικὲς» κατασκηνώσεις. ᾿Επιλεγμένα παιχνίδια, γυμναστική, Γλωσσικὲς Δραστηριότητες, Κατασκευές, ᾿Εκκλησιασμός, Δραστηριότητες με το πυροσβεστικό Σώμα Κομοτηνής, αλλά και δράσεις ιστορικής μνήμης για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή εἶναι ὁρισμένες μόνον ἀπὸ τὶς δραστηριότητες ποὺ ἔχουν ἐπιλεγεῖ.

Στὸ πρόγραμμα θὰ συμμετέχουν παιδιά –ἀγόρια καὶ κορίτσια – 4ης, 5ης καὶ 6ης δημοτικοῦ ἀπὸ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς Μητροπὸλεως. ῾Η ἔναρξη τῶν δράσεων τοποθετεῖται μετὰ τὴν 9η πρωινὴ ὧρα καὶ τὸ πρόγραμμα θὰ ὁλοκληρώνεται στὶς 5.30 μὲ 6.00 μ.μ. καὶ τὶς δύο προαναφερθεῖσες ἡμέρες.

Προβλέπονται γεύματα για τα παιδιὰ (δεκατιανὸ καὶ μεσημεριανὸ τό Σάββατο, πρωϊνὸ, δεκατιανό καὶ μεσημεριανὸ τὴν Κυριακή) καὶ καλύπτονται οἱ ἀνάγκες μετακίνησης ἐντὸς και εκτός τῆς πόλης. Οἱ δραστηριότητες θὰ λάβουν χώρα σὲ ανοιχτούς κυρίως χώρους

῾Η στελέχωση τῶν ὁμάδων ἔγινε ἀπὸ ἐθελοντές – ἐθελόντριες, οἱ ὁποῖοι/ες ἔχουν ἀποκτήσει ἀξιόλογη ἐμπειρία ἀπό τὴν᾿Εκκλησιαστικὴ κατασκήνωση τῆς Μητροπόλεως, αλλά και από τη συμμετοχή τους στις δύο προηγούμενες «Κατασκηνώσεις στην πόλη» καὶ οἱ ὁποῖοι ἐπελέγησαν γιὰ τὸ ἦθος καὶ τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὰ παιδιά. Θὰ ὑπάρχει εἰδικευμένο προσωπικὸ σὲ περίπτωση ἀτυχήματος ποὺ θὰ συνοδεύει τοὺς μικροὺς κατασκηνωτὲς καθ᾿ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ προγράμματος.

Στην προσπάθεια αὑτὴ εἶναι δεκτὴ μὲ χαρὰ κάθε οἰκονομικὴ στήριξη ποὺ θὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀναλωσίμων γιὰ τὶς δραστηριότητες καὶ τὰ γεύματα τῶν παιδιῶν. ᾿Ενδεικτικὰ προτείνεται τὸ ποσὸ τῶν 10 εὐρὼ ἀνὰ παιδί (15 εὐρὼ γιὰ δυὸ ἀδέλφια). ῾Η ἐγγραφὴ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν συμπλήρωση εἰδικῆς αἰτὴσεως καὶ ὑπεύθυνης δηλώσεως τοῦ γονέα. Τὰ ἔντυπα αὐτὰ μπορεῖτε νὰ τὰ λάβετε σὲ τυπωμένη μορφὴ ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τῆς Σχολῆς Γονέων Πρωτοπρεσβύτερο ᾿Ιωάννη Μακίδη, ᾿Εφημέριο τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς ἢ σε ηλεκτρονική μορφή κατόπιν συνεννοήσεως μὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους τῆς δράσης.

Λόγῳ τοῦ περιορισμένου ἀριθμοῦ θέσεων θὰ τηρηθεῖ σειρὰ προτεραιότητας. Παρακαλοῦμε νὰ ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι ἡ ἐγγραφὴ θεωρεῖται ὁλοκληρωμένη μὲ τὴν ὀρθὴ συμπλήρωση τῆς αἰτὴσεως καὶ τῆς ὑπεύθυνης δηλὼσεως.

Αἰτήσεις θὰ παραλαμβάνονται καθημερινά (9-11 πμ και 6.30 – 7.00 μμ) από την Τετάρτη 27 Απριλίου ἕως την Τετάρτη 4 Μαΐου και ὧρα 13.00 μ.μ. στὸ γραφεῖο τῶν ἐφημερίων τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς.

Τηλέφωνα ᾿Επικοινωνίας: πατὴρ᾿Ιωάννης 6980302550, ὑπεύθυνοι δράσης: κ. Κυριακή, 6936161939.

programa-kataskinosi-stin-poli_2022

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος