ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε επαρχιακούς δρόμους της Ροδόπης λόγω εργασιών ύδρευσης

Αποφασίστηκε η έκδοση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και αποκλεισμό όλων των ρευμάτων κυκλοφορίας στις παρακάτω οδούς της περιφέρειας μας, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες τομής για την διέλευση αγωγών ύδρευσης, σύμφωνα και με την συνημμένη στο ανωτέρω (5) σχετικό μελέτης εργοταξιακής σήμανσης:
α. Τις 09 και 10-08-2022, στο 0,25ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Ριζώματος – Ασωμάτων.
β. Τις 11 και 12-08-2022, στο 6ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Κομοτηνής – Πολύανθου.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς και θα υπάρξει έγκαιρη ειδοποίηση των χρηστών των οδών από σήμανση, σύμφωνα και με την συνημμένη στο ανωτέρω (5) σχετικό μελέτης εργοταξιακής σήμανσης.

Στα τμήματα των οδών που θα εκτελούνται οι εργασίες θα πραγματοποιείται προσωρινή απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων.

Το ακριβές χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής για το τμήμα της Επ. Οδ. Κομοτηνής – Πολυάνθου και με το Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου για το τμήμα της Επ. Οδ. Ριζώματος – Ασωμάτων και να γνωστοποιείται εγγράφως στην Διεύθυνση μας.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα (τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης κ.λ.π.) για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της υπ’ άριθ. ΔΟΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/20-05-2011) Απόφαση του κ. Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας. Μετά το πέρας του συνόλου των εργασιών θα απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και οι οδοί θα αποδίδονται πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρές από ξένες ύλες.

Να μην εκτελεστούν εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής και Αστυνομικού Τμήματος Ιάσμου κατά λόγο αρμοδιότητας, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π) και να γνωστοποιούνται εγγράφως στην Διεύθυνση μας.

Τα παραπάνω ισχύουν για χρονικό διάστημα από την Τρίτη 09-08-2022 έως και την Τετάρτη 10-08-2022 για το προαναφερόμενο τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ριζώματος – Ασωμάτων και για χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 11-08-2022 έως και την Παρασκευή 12-08-2022 για το προαναφερόμενο τμήμα της Επαρχιακής Οδού Κομοτηνής – Πολύανθου, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σε κατάλληλα σημεία των προαναφερόμενων οδών με μέριμνα και ευθύνη της εταιρείας ΜΙΧΑΉΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος