ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Νο 2 Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Ε.Ο. Νο 2 Αλεξ/πολης – Κομοτηνής για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Έργα αντικατάστασης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης ενίσχυσης και διαχείρισης υδραγωγείων Δήμου Αλεξανδρούπολης», Yποέργο 4: «Έργα ύδρευσης οικισμού Μάκρης Αλεξ/πολης- αντικατάσταση τμημάτων αγωγών διανομής ύδατος».

Πιο αναλυτικά αποφασίστηκε:
Η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προς τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και την στένωση του οδοστρώματος στην Ε.Ο. Νο 2 Αλεξ/πολης – Κομοτηνής από την χ.θ. 8+300 έως την χ.θ.9+300, προκειμένου εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης τμημάτων αγωγών διανομής ύδατος, σύμφωνα με την ανωτέρω 3) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης, θα ισχύουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
i) Θα πραγματοποιείται τμηματικά η στένωση της πλευράς του ρεύματος κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού που θα λαμβάνουν χώρα οι εργασίες με εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προς το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας το πλάτος του οποίου θα είναι τουλάχιστον 5,50 μέτρα, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων και των δύο κατευθύνσεων.
ii) Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη σήμανση για τη σταδιακή μείωση της ταχύτητας των οχημάτων σε 50χλμ/ώρα σε απόσταση 300 μέτρων από το σημείο εκτέλεσης των εργασιών και σε 30χλμ/ωρα σε απόσταση 100 μέτρων κατά την προσέγγισή τους στο σημείο των εργασιών.
Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ.Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).

Τα παραπάνω ισχύουν από την 23-11-2020 και θα διαρκέσουν μέχρι την 12-01-2021, από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.3861/2010 ενώ εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της αναδόχου εταιρίας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.» ο οποίος επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.3861/2010
Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος