ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία οδό στο τμήμα της Ροδόπης λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης

Αποφασίστηκε η έκδοση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τον αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας – Κήπων, στους κλάδους του Ανατολικού Α/Κ Κομοτηνής (χ.θ.567), τμήματος που αστυνομεύεται από το Τ.Τ. Κομοτηνής, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων του οδοστρώματος (ΦΑΣΗ 4η), τα χρονικά διαστήματα: α) από 27 έως και 28-11-2020 και β) από 30-11-2020 έως και 05-12-2020.

Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν στους κλάδους του Ανατολικού Α/Κ Κομοτηνής (χ.θ.567), ως ακολούθως:

α. Χρονικό διάστημα από 27 έως και 28-11-2020, στον κλάδο εισόδου από Κομοτηνή (ανατολικά ) προς Ξάνθη (ΣΤΑΔΙΟ 4.3) με αποκλεισμό του εν λόγω τμήματος Οδού. Η κυκλοφορία των οχημάτων προς Ξάνθη θα διεξάγεται μέσω της πόλης της Κομοτηνής και εν συνεχεία είτε από τον Δυτικού Α/Κ Κομοτηνής Εγνατίας Οδού, είτε μέσω της Εθνικής Οδού Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή τυχόν αποφάσεων για τον περιορισμό ή απαγόρευση της κυκλοφορίας συγκεκριμένης κατηγορίας οχημάτων. Οι υπόλοιποι κλάδοι του εν λόγω Α/Κ θα λειτουργούν κανονικά.

β. Χρονικό διάστημα από 30-11-2020 έως και 02-12-2020 στον κλάδο εισόδου από Κομοτηνή (ανατολικά) προς Αλεξανδρούπολη (ΣΤΑΔΙΟ 4.2) με αποκλεισμό του εν λόγω τμήματος Οδού. Η κυκλοφορία των οχημάτων προς Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιείται είτε από την Εθνική Οδό Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης, είτε από τον Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή τυχόν αποφάσεων για τον περιορισμό ή απαγόρευση της κυκλοφορίας συγκεκριμένης κατηγορίας οχημάτων. Οι υπόλοιποι κλάδοι του εν λόγω Α/Κ θα λειτουργούν κανονικά.

γ. Χρονικό διάστημα από 03 έως και 05-12-2020 στον κλάδο εξόδου από Ξάνθη προς Κομοτηνή (ΣΤΑΔΙΟ 4.1) με αποκλεισμό του εν λόγω τμήματος Οδού. Η κυκλοφορία των οχημάτων προς Κομοτηνή (έξοδος από αυτοκινητόδρομο Εγνατίας Οδού) θα πραγματοποιείται από τον Δυτικό Α/Κ Κομοτηνής. Οι υπόλοιποι κλάδοι του εν λόγω Α/Κ θα λειτουργούν κανονικά.
Το ακριβές χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής και να γνωστοποιείται εγγράφως στην Διεύθυνση μας.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα (τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης κ.λ.π.) για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της υπ’ άριθ. ΔΟΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/20-05-2011) Απόφαση του κ. Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας. Μετά το πέρας του συνόλου των εργασιών θα απομακρυνθεί η εργοταξιακή σήμανση και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.

Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π) και να γνωστοποιούνται εγγράφως στην Διεύθυνση μας.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν για χρονικά διαστήματα: α) από 27 έως και 28-11-2020 και β) από 30-11-2020 έως και 05-12-2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σε κατάλληλα σημεία του Ανατολικού Α/Κ Κομοτηνής, Δυτικού Α/Κ Κομοτηνής και Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής αυτοκινητόδρομου Εγνατίας Οδού (κατά περίπτωση – στάδιο εργασιών) για τη έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών της Οδού, με μέριμνα και ευθύνη της εταιρίας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.» η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος