ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Νομός Ροδόπης από τους ουραγούς στον εμβολιασμό !

Πα­ρα­κο­λου­θού­με κα­θη­με­ρι­νά την πο­ρεί­α των εμ­βο­λια­σμών στην χώ­ρα μας. Δι­α­πι­στώ­νου­με ό­τι ο α­ριθ­μός των εμ­βο­λί­ων που γί­νον­ται στον νο­μό μας εί­ναι ο μι­κρό­τε­ρος σχεδόν α­πό ό­λους τους νο­μούς α­να­λο­γι­κά με τον πλη­θυ­σμό. Εί­ναι α­κό­μη μι­κρό­τε­ρο και α­πό νο­μούς που έ­χουν πλη­θυ­σμό λι­γό­τε­ρο α­πό το ή­μι­συ του δι­κού μας νομού.

Πα­νελ­λα­δι­κά 526.369 πο­σο­στό 4,8% του συ­νό­λου των Ελ­λή­νων. Ε­νώ στη Ρο­δό­πη εί­ναι πε­ρί­που 2,58% των κα­τοί­κων ! (μέχρι και 13-2-21)

Βέ­βαι­α δεν φταί­νε τα εμ­βο­λι­α­στι­κά κέν­τρα του νο­μού μας α­φού τό­σα τους στέλ­νει η ε­πι­τρο­πή δι­α­χεί­ρι­σης εμ­βο­λια­σμού Ελ­λά­δος.

Οι δι­οι­κούν­τες το νο­μό μας κα­λά θα κά­νουν να εν­δι­α­φερ­θούν για­τί αυ­τή η α­δι­κί­α, αν φυ­σι­κά εν­δι­α­φέ­ρον­ται πραγ­μα­τι­κά για την υ­γεί­α των συμ­πο­λι­τών μας.

Διαμαρτύρεται και το σωματείο ΑμεΑ

Χαρακτηριστική είναι η διαμαρτυρία του Σωματείου Αμέα Ροδόπης που δια του προέδρου της Τρυφ. Καρούντζου σημειώνει :

Το Σωματείο ΑμεΑ όπως όλες οι οργανώσεις και σωματεία Αναπήρων
αναρωτιέται!!! «σε μια χώρα όπως η #Γερμανία όπου ο αριθμός σε κλίνες #ΜΕΘ 7 το υγειονομικό σύστημα είναι έτη φωτός μπροστά από την τα πιο πολλά κράτη της #Ευρώπης γίνεται ρεμούλα με τα #Εμβόλια από #Κληρικούς και #Πολιτικούς παραβαίνοντας το πρωτόκολλο προτεραιότητας που έχουν θεσπίσει τα κρατίδια τότε δεν θέλω να φαντάζομαι… τι γίνεται στην Ελλάδα. Ακόμα είμαστε σε βασανιστική αναμονή για την σειρά στην πλέον ευπαθή ομάδα τα Άτομα με αναπηρία, κατάκοιτα, με χρόνιες παθήσεις».

Στατιστικά τελευταίας απογραφής 2001. Πληθυσμός Ελλάδας 10.960.20

Εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 13-02-2021 : 526.469 ποσοστό 4,8%

pinakas emvoliasmon 02 21 copy

#PressGreece

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος