Αστυνομικά

Πρόστιμα 5,000 και 2.500 ευρώ στην ΑΜΘ και 15νθήμερες αναστολές σε δυο καταστήματα-11 παραβάσεις για μάσκες

¸ëåã÷ïé óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò áðü ôçí ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá êáé ôçí ÐåñéöÝñåéá ÁôôéêÞò. Ïé Ýëåã÷ïé ðñáãìáôïðïéÞèçêáí óôçí ëåùöüñï Á÷áñíþí áðü ìåéêôÜ êëéìÜêéá ôçò ÅË.ÁÓ, ôçò Äéåýèõíóçò ÁíÜðôõîçò, ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÊôçíéáôñéêÞò êáé Õãåéïíïìéêïý, ðáñïõóßá êáé ôïõ ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷ç Êåíôñéêïý ÔïìÝá Áèçíþí Ãéþñãïõ Äçìüðïõëïõ. ÅëÝã÷èçêáí ðåñßðïõ 30 êáôáóôÞìáôá, åðéâëÞèçêáí ðñüóôéìá ãéá ôçí ìç ôÞñçóç ôùí ìÝôñùí ãéá ôïí covid 19, ãéá ðáñÜâáóç ôïõ íüìïõ ðåñß êáðíßóìáôïò, ãéá äéÜöïñåò õãåéïíïìéêÝò êáé áãïñáíïìéêÝò ðáñáâÜóåéò. (EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÁÔÔÉÊÇÓ)

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 70.531 έλεγχοι, από τους οποίους οι 28.506 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 288 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 5 συλλήψεις, ως ακολούθως:

•           112 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

 

o          34 στη Θεσσαλονίκη,

o          19 στην Ήπειρο,                  

o          17 στη Θεσσαλία, 

o          10 στο Βόρειο Αιγαίο,

o            8 στη Δυτική Ελλάδα,                        

o            8 στην Κεντρική Μακεδονία,

o            8 στην Πελοπόννησο,

o            4 στη Δυτική Μακεδονία και

o            4 στη Στερεά Ελλάδα.  

 

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

–           5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 1 παράβαση στον πελάτη,

–           2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 1 παράβαση στον πελάτη,

–           11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες, και πελάτες καταστημάτων

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος