ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολεία: Ανοίγουν κανονικά τη Δευτέρα (9/1)

ÁÑÃÏÓ-ÅíçìåñùôéêÞ óõíÜíôçóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÐÝìðôç 6/2/2020 óôï 3ï äçìïôéêü ó÷ïëåßï ¶ñãïõò ãéá ôçí ýðáñîç êåñáßáò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò ðïõ õðÜñ÷åé êïíôÜ óôï ó÷ïëåßï. Ôçí óõíÜíôçóç æÞôçóå áðü ôï óýëëïãï ãïíÝùí êáé êçäåìüíùí ï äéåõèõíôÞò ôïõ ó÷ïëåßïõ êýñéïò Ðáíáãéþôçò ÌïõóôáÀñáò, ðñïêåéìÝíïõ íá åíçìåñùèåß ï óýëëïãïò êáé íá ëçöèïýí áðïöÜóåéò ãéá ðåñáéôÝñù åíÝñãåéåò. Óôç óõíÜíôçóç ðáñÝóôçóáí åêðñüóùðïé ôùí âïõëåõôþí Áñãïëßäáò ÁíäñÝá ÐïõëÜ , ÃéÜííç Áíäñéáíïý êáé áðü ôïí ÄÞìï ¶ñãïõò Ìõêçíþí ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò ÂáããÝëçò Êïìðüóçò. Äéáìáñôõñßá áðü ôï óýëëïãï ãïíÝùí êáé êçäåìüíùí ðñáãìáôïðïéÞèçêå óÞìåñá ôï ðñùß, 7 Öåâñïõáñßïõ 2020, ìåôÜ ôçí ÷èåóéíÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ýðáñîç êåñáßáò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò äßðëá óôï 3ï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï ¶ñãïõò. Óôç äéáìáñôõñßá óõììåôåß÷áí ìáèçôÝò, ãïíåßò êáé åêðáéäåõôéêïß ôïõ ó÷ïëåßïõ ïé ïðïßïé áðáßôçóáí íá óôáìáôÞóåé Üìåóá ç ëåéôïõñãßá ôçò êåñáßáò êáé íá îåêéíÞóåé ç äéåñåýíçóç ôïõ öáêÝëïõ ôçò áäåéïäüôçóçò ôçò, åðßóçò íá åëåã÷èåß ç íïìéìüôçôá êáé áñôéüôçôá üëùí ôùí åããñÜöùí ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß. (Eurokinissi-Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

Ξεκαθαρίζει το τοπίο η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως η οποία υπογράμμισε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά τη Δευτέρα (9/1)

«Τα σχολεία μας ανοίγουν κανονικά τη Δευτέρα», διαμήνυσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (7/1) στον ΣΚΑΪ.

«Τα παιδιά θα βρεθούν και πάλι στις τάξεις, οι εκπαιδευτικοί μας επίσης. Ανταποκρινόμενοι και στην αγωνία των γονιών για την εποχική γρίπη, εκδόθηκε τις προηγούμενες ημέρες εγκύκλιος, η οποία προβλέπει δυνατότητα απουσιών μέχρι 5 ημέρες για όσους νοσούν από την εποχική γρίπη», πρόσθεσε η υπουργός Παιδείας.

Σημειώνεται ότι χθες σε δηλώσεις του ο Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, Νίκος Καπραβέλος είχε τονίσει πως ανησυχεί για τα παιδιά και εκτίμησε ότι η Επιτροπή των Ειδικών θα έπρεπε ίσως να σκεφτεί και να αποφασίσει την παράταση των σχολικών διακοπών, ώστε να μην ανοίξουν την Δευτέρα τα σχολεία, καθώς αυτό θα επιτείνει το πρόβλημα και θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ασθενών και δη των παιδιών για νοσηλείες σε ΜΕΘ, κάτι που πέρασε η Βρετανία τους περασμένους μήνες.

Συμβουλές για τη γρίπη
«Λειτουργούμε πάντα μετά από γνωμοδοτήσεις της επιτροπής των ειδικών και απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Το μόνο που ισχύει αυτή τη στιγμή σχετικά με τη γρίπη είναι η υπουργική εγκύκλιος, η οποία εξεδόθη πριν από λίγες μέρες και η οποία καθορίζει πως με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα έως πέντε εργάσιμες ημέρες», είπε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος Κόπτσης, μιλώντας στην ΕΡΤ

Αναφορικά με την επιστροφή της χρήσης της μάσκας, ο κ. Κόπτσης υπογράμμισε: «Αυτή τη στιγμή, στο υπουργείο Παιδείας δεν υπάρχει καμία άλλη συζήτηση. Προτείνεται οι μαθητές που εμφανίζουν συμπτώματα να παραμένουν στο σπίτι για την προάσπιση τόσο της δικής τους όσο και της δημόσιας υγείας».

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος