ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην Εκκλησία περνάνε τα έσοδα των νεκροταφείων και το προσωπικό των δήμων

Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την Ιθαγένεια, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, η διοίκηση και η διαχείριση των ορθοδόξων ναών εντός κοιμητηρίων περνάει στην Εκκλησία, μαζί με τα έσοδα και το προσωπικό των δήμων που απασχολούνται στην υπηρεσία των νεκροταφείων.

Ειδικότερα με το άρθρο 48 του νομοσχεδίου ανατίθεται η διοίκηση και η διαχείριση των ορθοδόξων ναών εντός κοιμητηρίων σε εκκλησιαστικούς φορείς ανεξαρτήτως της νομικής μορφής. Τα έσοδα των ιεροτελεστιών αλλά και το προσωπικό των δήμων περνάνε στην Εκκλησία.
Ειδικότερα η διοίκηση και η κύρια χρήση τους ανατίθεται είτε στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της οικίας Ενορίας είτε στο συμβούλιο που ορίζει ο επιχώριος Μητροπολίτης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αντιμετωπίζονται έτσι οριστικά και με ενιαίο τρόπο προβλήματα σχετιζόμενα τόσο με την διάκριση μεταξύ των δήμων που προβλέπονται στο νόμο 547/1977 (Α’ 56) όσο και με την εν γένει ελλιπή εφαρμογή του νόμου από τους δήμους της χώρας που ενέτεινε την αντίφαση της ανάθεσης σε αυτούς της διοίκησης και διαχείρισης των εν λόγω τόπων θρησκευτικής λατρείας.
Προβλέπεται ο εξειδικευμένος χαρακτήρας των εσόδων των ναών για ενέργειες συντήρησης και εξυπηρέτησης της καλής λειτουργίας των ναών.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι «τα έσοδα των ναών διατίθενται πρωτίστως για την συντήρηση και τις εν γένει ανάγκες καλής λειτουργίας τους και επικουρικώς για φιλανθρωπικούς σκοπούς της τοπικής Μητρόπολης».
Ρυθμίζονται ζητήματα του προσωπικού που έχει προσληφθεί από τους δήμους σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 2 του ν 547/1977 (Ά 56) ο οποίος καταργείται με την παράγραφο 2.

Συγκεκριμένα: «Το προσωπικό των δήμων καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικίας Μητρόπολις λαμβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία του, για κάθε συνέπεια. Για την υπαγωγή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του επιχώριου Μητροπολίτη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Επίσης προβλέπεται ρητά ότι θέσεις στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων του προσωπικού που μεταφέρεται κατά τις διατάξεις της παρούσας καταργούνται.
Ορίζεται η οικία μητρόπολη ως καθολικός διάδοχος όλων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα στο πλαίσιο της εξυπηρέτηση των αναγκών των ανωτέρω ναών.
Τέλος αίρεται ρητά κάθε δυνατότητα των δήμων να έχουν έσοδα για τις ιεροτελεστίες εντός των νεκροταφείων ανεξαρτήτως δόγματος. Δηλαδή οι δήμοι παύουν να έχουν έσοδα από τα νεκροταφεία.

Με την δεύτερη παράγραφο προτείνεται η οριστική κατάργηση του νόμου 547/1977 (Ά 56) για λόγους άρσης της θεσμικής αντίφασης που εντοπίζεται αναφορικά με το καθεστώς της διοίκησης και διαχείρισης ορθόδοξων ναών εντός κοιμητηρίων.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος