ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνάντηση με την Ντόρα Μπακογιάννη είχε ο Σύλλογος Επιστημόνων της Μειονότητας

Στις 27/9/2020, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Κο­μο­τη­νή η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη συ­νάν­τη­ση του Συλ­λό­γου μας, με την πρό­ε­δρο της Δι­α­κομ­μα­τι­κής Ε­πι­τρο­πής για την Θρά­κη, κα Ντό­ρα Μπα­κο­γιά­ννη, στην ο­ποί­α συμ­με­τεί­χαν και ο­ρι­σμέ­να α­πό τα μέ­λη της ε­πι­τρο­πής.

Στη συ­νάν­τη­ση αυ­τή τέ­θη­κε ως κύ­ριο θέ­μα το εκ­παι­δευ­τι­κό ζή­τη­μα της μει­ο­νό­τη­τας και τα προ­βλή­μα­τα που πα­ρου­σι­ά­ζον­ται στον το­μέ­α αυ­τό.

Συ­ζη­τή­θη­καν ι­δι­αί­τε­ρα οι πα­ρεμ­βά­σεις που πρέ­πει να γί­νουν, ώ­στε η μει­ο­νο­τι­κή εκ­παί­δευ­ση να α­να­βαθ­μι­στεί και να κα­λύ­πτει τις σύγ­χρο­νες α­παι­τή­σεις σε ό­τι α­φο­ρά το στε­λε­χια­κό της δυ­να­μι­κό και τις κτι­ρια­κές της υ­πο­δο­μές.

Πέ­ραν των εκ­παι­δευ­τι­κών ζη­τη­μά­των α­να­φερ­θή­κα­με στην α­νάγ­κη της οι­κο­νο­μι­κής α­νά­πτυ­ξης της πε­ρι­ο­χής μας, με την στή­ρι­ξη των α­γρο­τών και την προ­σέλ­κυ­ση ε­πεν­δύ­σε­ων που εί­ναι α­ναγ­καί­ες προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την ευ­η­με­ρί­α του το­πι­κού πλη­θυ­σμού και την α­πο­τρο­πή της ρα­γδαί­ας οι­κο­νο­μι­κής με­τα­νά­στευ­σης που συν­τε­λεί­ται τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια ως α­πόρ­ροι­α των έν­το­νων οι­κο­νο­μι­κών προ­βλη­μά­των.

Τέ­λος το­νί­σθη­κε η α­νάγ­κη της ύ­παρ­ξης και δι­α­τή­ρη­σης του ε­ποι­κο­δο­μη­τι­κού δι­α­λό­γου με τους το­πι­κούς και ι­δι­αί­τε­ρα τους Μει­ο­νο­τι­κούς φο­ρείς κα­τά την λή­ψη των α­πο­φά­σε­ων που α­φο­ρούν καί­ρια ζη­τή­μα­τα του τό­που μας και της α­πο­φυ­γής της αρ­νη­τι­κής στο­χο­ποί­η­σης των Μει­ο­νο­τι­κών φο­ρέ­ων α­πό με­ρί­δα του το­πι­κού και πα­νελ­λα­δι­κού τύ­που.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος