Αστυνομικά

Συνολικά 65 παραβάσεις μέτρων κορωνοιού στην ΑΜ-Θ

¸ëåã÷ïé áðü ôçí Ôñï÷áßá ãéá ôçí ôÞñçóç ôùí ìÝôñùí ôï ðñùß ôïõ ÓáââÜôïõ 7 Íïåìâñßïõ 2020, êáèþò ç ÷þñá ìðÞêå åðéóÞìùò óå êáèåóôþò ãåíéêåõìÝíïõ lockdown. Ïé Üíäñåò ôçò Ôñï÷áßáò ðñïâáßíïõí óå óõóôÜóåéò óå ïäçãïýò êáé ðåæïýò. Ç Áóôõíïìßá âñÝèçêå óå 38 óçìåßá óå üëç ôçí ÁèÞíá, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé óôá óçìåßá åîüäïõ ôçò ðüëçò. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό χθες, Σάββατο 7 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια (55.724) έλεγχοι και βεβαιώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:

 • (585) παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:
  • (194) στην Αττική,
  • (122) στη Θεσσαλονίκη,
  •  (42) στην Κεντρική Μακεδονία,
  • (42) στην Πελοπόννησο,
  • (39) στην Κρήτη,
  • (32) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
  • (29) στη Δυτική Ελλάδα,
  • (22) στη Θεσσαλία,
  • (17) στη Στερεά Ελλάδα,
  • (13) στην Ήπειρο,
  • (11) στο Νότιο Αιγαίο,
  • (11) στο Βόρειο Αιγαίο,
  • (6) στα Ιόνια Νησιά και
  • (5) στη Δυτική Μακεδονία.
 • (4) παραβάσεις και (2) συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας από το προσωπικό, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο, αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων, μη δήλωση ραντεβού και λίστας πελατών, κ.λπ.) και επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας για υπεράριθμους πελάτες σε (1) κατάστημα στο Νότιο Αιγαίο.
 • (698) για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης και επιβλήθηκαν (452) διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και (246) των 150 ευρώ, ως ακολούθως:
  • (201) στην Αττική,
  • (83) στη Θεσσαλονίκη,
  • (66) στο Βόρειο Αιγαίο,
  • (61) στην Κρήτη,
  • (49) στην Κεντρική Μακεδονία,
  •  (48) στη Στερεά Ελλάδα,
  • (38) στη Θεσσαλία,
  • (33) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
  • (28) στη Δυτική Ελλάδα,
  • (27) στην Πελοπόννησο,
  • (24) στην Ήπειρο,
  •  (23) στα Ιόνια Νησιά,
  • (10) στο Νότιο Αιγαίο και
  •    (7) στη Δυτική Μακεδονία.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος