ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια δυο διαγωνισμών προμήθειας απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου

Στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής εγκρίθηκε ομόφωναη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Απορριμματοφόρων», εκτιμώμενης αξίας 762.600 ευρώ με Φ.Π.Α.24%. Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων τύπου πρέσας, 16 κυβικών, εκ των οποίων το ένα θα διαθέτει υδραυλικό γερανό για την αποκομιδή των ημιυπόγειων κάδων του Δήμου Κομοτηνής. Η δαπάνη για την προμήθεια θα προέλθει κύρια από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, ήτοι οι 660.00 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό, 102.600 ευρώ, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Κομοτηνής.

Επίσης, στη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκεομόφωνα η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου», εκτιμώμενης αξίας 411.680 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής θα ενισχυθεί με: ένα αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων 4.000 λιτ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 198.400 ευρώ με ΦΠΑ 24%, έναν ανισότροχο φορτωτή – εκσκαφέα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 105.400 με ΦΠΑ 24% και ένα μικρό σάρωθρο 1,5μ3, περίπου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 107.880 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Να σημειωθεί ότι η δαπάνη για την προμήθεια των παραπάνω μηχανημάτων έργου θα καλυφθεί κύρια από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, οι 400.000 ευρώ, και το υπόλοιπο ποσό των 11.680 ευρώ θα καλυφθεί με ιδίους πόρους του Δήμου Κομοτηνής.

Οι δύο παραπάνω διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από συντετμημένη προθεσμία τουλάχιστον τριάντα ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 27 παρ. 1 & 4 του Ν. 4412/2016).

Η προμήθεια των απορριμματοφόρων και των μηχανημάτων έργου θα ενισχύσει σημαντικά τον στόλο της Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής, ακολουθώντας την προοπτική της συνολικής σταδιακά αντικατάστασης, αλλά και της συμπλήρωσης του στόλου, χάρη στην πολύτιμη συνδρομή και αξιοποίηση από τη Δημοτική Αρχή του χρηματοδοτικού εργαλείου του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος