ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ : «Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ – Ο ΓΙΑΤΡΟΣ – Ο ΘΕΟΣ»

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                              

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1-8-2021

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ : «Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ – Ο ΓΙΑΤΡΟΣ – Ο ΘΕΟΣ»

Ὁ Χριστός δέν πολέμησε μόνο τήν ἀρρώστεια τῆς ψυχῆς, ἀντιμετώπισε καί τήν ἀρρώστεια τοῦ σώματος. «Καί περιῆγεν ὅλην τήν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς…θεραπεύων πᾶσαν νόσον». Ἀπό τήν ἐποχή ἐκείνη, μέχρι σήμερα ἡ ἀρρώστεια δέν σταμάτησε, οὔτε ἡ φθοροποιός ἐπίδρασή της στό ἀνθρώπινο σῶμα.

Στό διάστημα τῶν αἰώνων ἀναπτύχθηκε ἡ ἰατρική ἐπιστήμη. Ἀτελής τά χρόνια ἐκεῖνα, ἰδιαιτέρως ἀνεπτυγμένη καί ἐξελιγμένη στίς μέρες μας, ἱκανή νά ἀντιμετωπίσει μέ τίς γνώσεις καί τά σύγχρονα τεχνικά μέσα πολλές ἀπό τίς πιό δύσκολες καταστάσεις. Στή διάθεσή της τά τεράστια νοσοκομεῖα καί τά δημουργήματα τοῦ νεώτερου πολιτισμοῦ.

Ἡ ἰατρική ἐπιστήμη, ὅπως ὅλες οἱ ἐπιστῆμες εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ στό ἀνθρώπινο γένος. «Αὐτός ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ» ἀναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη.

Ὁ Δημιουργός, μέ τήν πανσοφία καί τήν ἀπέραντη δύναμη Του, ἔδωσε στούς ἀνθρώπους τήν ἐπιστήμη, γιά νά χαίρονται τά θαυμαστά Του ἔργα καί νά Τόν δοξάζουν «Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς φάρμακα…ἐν αὐτοῖς ἐθεράπευσε καί ἦρε τόν πόνον» τοῦ ἀνθρώπου. Κι ἀκόμα ὅταν ἀσκεῖται ἡ ἰατρική ἐπιστήμη, Αὐτός ἀόρατα καθοδηγεῖ τήν πορεία τῆς θεραπευτικῆς ἀγωγῆς, διότι δέν ὑπάρχει ἀπολύτως τίποτε, πού νά γίνεται χωρίς τό θέλημά Του.

Οἱ δυνατότητες ὅμως τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης ἔχουν τά ὅριά τους. Ὑπάρχουν περιπτώσεις πού οἱ γιατροί ὑψώνουν τά χέρια καί λένε: «Τώρα τόν λόγο ἔχει ὁ Θεός».

Πιό πάνω ἀπ’ τήν ἀνθρώπινη ἐπιστήμη στέκεται ὁ παντοδύναμος Θεός. Αὐτός, χωρίς νυστέρια καί φάρμακα, μπορεῖ νά «ἐγείρη ἄνθρωπον ἐκ κλίνης ὀδύνης αὐτοῦ». Ὅταν ὁ Κύριος περπατοῦσε στή γῆ μας, μ’ ἕνα καί μόνο λόγο Του ζωογονοῦσε σβησμένα βλέμματα, στερέωνε παράλυτα μέλη, δρόσιζε ψημένα ἀπ’ τόν πυρετό μέτωπα. Ἡ θεία Του παντοδυναμία ἒδιωχνε μέ εὐκολία τήν ἀρρώστια καί χάριζε ἀμέσως τήν ὑγεία, χωρίς ἐνδιάμεσο στάδιο ἀναρρώσεως.Ἐθεράπευε ὁ Χριστός «πάσαν νόσον», διηγεῖται ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής. Καί «ὅσοι ἣπτοντο αὐτοῦ, ἐσώζοντο». Μέ μιά ὅμως προϋπόθεση, τήν πίστη. Πίστη στήν ἀγάπη Του, στήν παντοδυναμία Του, στή θεία Του ἀποστολή.

Ἀδελφοί, ἄρρωστοι καί πονεμένοι, δέν θά ἐγκαταλείψουμε τόν γιατρό γιατί «αὐτόν ἔκτισε Κύριος», ἀλλά πάνω ἀπό αὐτόν θά βάλουμε τόν παντοδύναμο Θεό.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος