ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ : «ΜΟΝΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ»

Στή σημερινή εαγγελική περικοπή  Κύριος διηγεται τήν παραβολή το φρονος πλουσίου. «φρων» στήν γία Γραφή χαρακτηρίζεται φ’ νός κενος πού στρέφει τά ντα του στόν θεό καί φ’ τέρου κενος πού προσκολλται στόν πλοτο, σως γιατί τό να δέν εναι σχετο μέ τό λλο.

Τί κάνει  φρων πλούσιος; Ταλαιπωρεται. Ἤ καλύτερα, ατοταλαιπωρεται, μιᾶς πού εναι πεύθυνος γιά τή δυστυχία του. Τό πρτο πού μπορομε εκολα νά παρατηρήσουμε στήν εαγγελική διήγηση εναι τό προφανές τῆς γωνίας το πλουσίου νά ξασφαλίσει τόν πλοτο του.

Ἡ μοναξιά χαρακτηρίζει τόν φρονα πλούσιο. Δέν κάνει κανένα διάλογο, δέν συμβουλεύεται κανέναν, ποφασίζει γιά λα μόνος του μέ πόλυτη ατοπεποίθηση καί μοναδικό προσανατολισμό τήν διαφύλαξη το πλούτου του γιά τόν αυτό του.

κριβς στή στιγμή πού πιστεύει τι πιτέλους κατοχύρωσε τόν πλοτο καί μπορε ν’ ρχίσει ν’ πολαμβάνει τήν σχέση μαζί του, κούει κάποιον λλον πού ς κείνη τήν στιγμή συνειδητά παραθεωροσε, σκόπιμα γνοοσε καί μπρόθετα ξεχνοσε, νά το κάνει μία ρώτηση: νόητε, σύ πού ζήτησες τήν ξασφάλιση στόν πλοτο καί το φιερώθηκες, ατή τή νύκτα πού νόμιζες τι θά ξεκινοσε  ναπαυτική καί πολαυστική ζωή σου ατή τήν δια νύκτα ρχονται καί ζητον νά πάρουν τήν ψυχή σου καί ατά πο τοίμασες, κριβς πειδή δέν μπορον νά σέ συνοδεύσουν, ποιοί θά τά χαρον;

 Κύριος τῆς ζως καί το θανάτου δέν ζητ τήν ψυχή το πλουσίου. λλοι τήν «παιτον». Ο Πατέρες ντιδιαστέλλουν μεταξύ τν τρόπων κδημίας νός δικαίου καί νός μαρτωλο. Γιά τόν δίκαιο συνήθως λέγεται τι παραθέτει τήν ψυχή του στά χέρια το θεο,

Γιά τόν μαρτωλό χρησιμοποιεται  κφραση «παιτον» καί ννοονται συνήθως ο δαίμονες, γιά νά φανε τό δισυπόσπαστο τς ψυχς ταν δέν χει αώνιο προσανατολισμό, λλά πίγεια προσκόλληση. λλά καί κάτι λλο διευκρινίζεται.  ψυχή το πλουσίου, τήν ποία νόμιζε δική του, ποδεικνύεται τι δέν εναι, καθώς ρχονται ο κύριοί της, ατοί στούς ποίους παραδόθηκε, ατοί τούς ποίους πήκουε πί γῆς, νά τήν παιτήσουν. Πόσος πόνος καί «ν ζωή καί μετά θάνατον».        

   ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος