ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαδικτυακό Φεστιβάλ, στο πλαίσιο του Interreg, για την κοινή πολιτιστική παράδοση ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής με Χάσκοβο Βουλγαρίας

Δύ­ο Σε­μι­νά­ρια των 40 α­τό­μων το κα­θέ­να – Α­ξι­ο­ποί­η­ση και «Ε­πέν­δυ­ση» τα κοι­νά πο­λι­τι­σμι­κά στοι­χεί­α Ελ­λά­δας-Βουλ­γα­ρί­ας

Γιά­ννης Κυ­ρια­ζής: «Λό­γω κο­ρο­νο­ϊ­ού πε­ρι­ο­ρι­ζό­μα­στε στα δι­α­δι­κτυα­κά και ε­πι­φυ­λασ­σό­μα­στε για δρά­ση ό­ταν το ε­πι­τρέ­ψουν οι συν­θή­κες»

Η Δη­μο­τι­κή Κοι­νω­φε­λής Ε­πι­χεί­ρη­ση ΔΗ­ΠΕ­ΘΕ Κο­μο­τη­νής στο πλαί­σιο της πολιτικής συνοχής του I­n­t­e­r­r­eg G­r­e­e­ce- B­u­l­g­a­r­ia C­H­IC δι­ορ­γα­νώ­νει έ­να δι­α­συ­νο­ρια­κό δι­α­δι­κτυα­κό φε­στι­βάλ με δω­ρε­άν συμ­με­το­χή και τί­τλο: Συν­δέ­ον­τας την κοι­νή πο­λι­τι­στι­κή πα­ρά­δο­ση – C­o­n­n­e­c­t­i­ng c­o­m­m­on c­u­l­t­u­r­al l­i­v­i­ng t­r­a­d­i­t­i­on, α­πό την Τε­τάρ­τη 2 έ­ως και την Κυ­ρια­κή 6 Δε­κεμ­βρί­ου 2020.

Στο πλαί­σιο του I­n­t­e­r­r­eg G­r­e­e­ce- B­u­l­g­a­r­ia C­H­IC και της υ­λο­ποί­η­σης του ε­πι­μέ­ρους έρ­γου, Δι­α­συν­δέ­ον­τας πο­λι­τι­σμό & Του­ρι­σμό (C­o­n­n­e­c­t­i­ng c­u­l­t­u­re to t­o­u­r­i­sm) στο πλαί­σιο υ­λο­ποί­η­σης του έρ­γου: «C­r­o­s­s­i­ng t­he p­a­t­hs of H­i­s­t­o­ry a­nd C­u­l­t­u­re» (C­H­IC)» του Συγ­χρη­μα­το­δο­τού­με­νου Προ­γράμ­μα­τος Δι­α­συ­νο­ρια­κής Συ­νερ­γα­σί­ας «I­n­t­e­r­r­eg V-A C­o­o­p­e­r­a­t­i­on P­r­o­g­r­a­m­me: G­R­E­E­CE-B­U­L­G­A­R­IA 2014-2020» με Ε­ΚΤΙ­ΜΩ­ΜΕ­ΝΗ Α­ΞΙΑ : 49.435,48 € ΧΩ­ΡΙΣ Φ.Π.Α. 24% ( συ­νο­λι­κή α­ξί­α με Φ.Π.Α. 63.277,41 €) και με ευ­θύ­νη της Δη­μο­τι­κής Κοι­νω­φε­λούς Ε­πι­χεί­ρη­σης Δη­μο­τι­κού Πε­ρι­φε­ρεια­κού Θε­ά­τρου Κο­μο­τη­νής θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί Δι­α­συ­νο­ρια­κό Δι­α­δι­κτυα­κό Φε­στι­βάλ (w­eb f­e­s­t­i­v­al) γε­μά­το πο­λι­τι­σμό, γεύ­σεις, ή­θη και έ­θι­μα α­πό την πε­ρι­ο­χή της Κο­μο­τη­νής και του Χά­σκο­βο της Βουλ­γα­ρί­ας.

Το δι­α­συ­νο­ρια­κό w­eb f­e­s­t­i­v­al του ΔΗ­ΠΕ­ΘΕ Κο­μο­τη­νής πε­ρι­λαμ­βά­νει :
• 2 πο­λι­τι­σμι­κά σε­μι­νά­ρια με συμ­με­το­χές και α­πό τις δύ­ο πε­ρι­ο­χές στό­χους, με σκο­πό να προ­σφέ­ρουν γνώ­σεις γύ­ρω α­πό τα κοι­νά πο­λι­τι­σμι­κά και πο­λι­τι­στι­κά στοι­χεί­α α­νά­με­σα στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ρι­ο­χή του Νο­μού Ρο­δό­πης και της Ε­παρ­χί­ας Χά­σκο­βο.

Τα σε­μι­νά­ρια πραγ­μα­το­ποι­ούν­ται σε μια προ­σπά­θεια δη­μι­ουρ­γί­ας πο­λι­τι­σμι­κών σχέ­σε­ων, την προ­ώ­θη­ση μιας ε­νια­ίας πο­λι­τι­σμι­κής πο­ρεί­ας, με α­πώ­τε­ρο στό­χο την του­ρι­στι­κή προ­βο­λή των συγ­κε­κρι­μέ­νων πε­ρι­ο­χών.

Το πρώ­το σε­μι­νά­ριο πραγ­μα­το­ποιήθηκε την Τε­τάρ­τη 2 και ε­πα­να­λήφθηκε για δι­α­φο­ρε­τι­κούς συμ­με­τέ­χον­τες την Πέμ­πτη 3 Δε­κεμ­βρί­ου α­πό τις 6 το α­πό­γευ­μα έ­ως τις 9 το βρά­δυ.

Οι συμ­με­τέ­χον­τες στα σε­μι­νά­ρια θα εί­ναι 40 ά­το­μα για το κα­θέ­να, σύ­νο­λο 80 ά­το­μα.

Οι θε­μα­τι­κές των σε­μι­να­ρί­ων θα πε­ρι­λαμ­βά­νουν:
• Προ­βο­λή βίν­τε­ο α­πό ή­θη, γεύ­σεις, έ­θι­μα και χο­ρούς των πε­ρι­ο­χών της Κο­μο­τη­νής και του Χά­σκο­βο της Βουλ­γα­ρί­ας.
Η προ­βο­λή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Σάβ­βα­το 5 Δε­κεμ­βρί­ου στις 6 το α­πό­γευ­μα.
• Προ­βο­λή δύ­ο μα­γνη­το­σκο­πη­μέ­νων θε­α­τρι­κών πα­ρα­στά­σε­ων – α­να­λο­γί­ων με έρ­γα του γνω­στού Ι­α­τρού-Συγ­γρα­φέ­α, Χρή­στου Χαρ­το­μα­τσί­δη: «Οι θρύ­λοι της Νυμ­φαί­ας» α­πό ο­μά­δα καλ­λι­τε­χνών του Χά­σκο­βο και «Ορ­φέ­ας και Μαι­νά­δες» α­πό ο­μά­δα καλ­λι­τε­χνών της Κο­μο­τη­νής. Φυ­σι­κά και ο Ορ­φέ­ας με την μα­γι­κή του Λύ­ρα σί­γου­ρα δεν εί­ναι κά­τι ά­γνω­στο για τους  γεί­το­νές μας Βούλ­γα­ρους!
Τα δύ­ο έρ­γα εί­ναι βα­σι­σμέ­να σε μύ­θους των δύ­ο πε­ρι­ο­χών και η προ­βο­λή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Κυ­ρια­κή 6 Δε­κεμ­βρί­ου στις 6 το α­πό­γευ­μα.
Οι θέ­σεις για τα σε­μι­νά­ρια ή­ταν πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νες και η δή­λω­ση συμ­με­το­χής έ­γι­νε μέ­σω της συγ­κε­κρι­μέ­νης φόρ­μας: h­t­t­ps:­//f­o­r­ms.g­le/6SNUifF1RUSrcBvp8, για να ε­ξα­σφα­λί­σουν την πρό­σβα­σή τους στο 1ο δι­α­συ­νο­ρια­κό και w­eb f­e­s­t­i­v­al του ΔΗ­ΠΕ­ΘΕ Κο­μο­τη­νής.

Σε δηλώσεις του ο πρό­ε­δρος του ΔΗ­ΠΕ­ΘΕ Κο­μο­τη­νής, Γιά­ννης Κυ­ρια­ζής, τό­νι­σε πως αλ­λι­ώς το εί­χαν φαν­τα­στεί και προ­γραμ­μα­τί­σει τις εκ­δη­λώ­σεις του Φε­στι­βάλ, με κοι­νές εκ­δη­λώ­σεις για τα ή­θη, έ­θι­μα, γευ­σι­γνω­σί­α με α­γα­πη­μέ­νες πα­ρα­δο­σια­κές συν­τα­γές των δύ­ο πε­ρι­ο­χών , θε­α­τρι­κές πα­ρα­στά­σεις, δρά­σεις που θα α­να­δεί­κνυ­αν τις κοι­νές πο­λι­τι­στι­κές δι­α­δρο­μές των δύ­ο Χω­ρών, οι ο­ποί­ες εί­ναι υ­παρ­κτές.

«Μέ­σα α­πό τις αυ­τές θα γί­νει η α­να­ζή­τη­ση των κοι­νών πο­λι­τι­στι­κών στοι­χεί­ων και δι­α­δρο­μών, με στό­χο την α­νά­πτυ­ξη του του­ρι­σμού ε­κα­τέ­ρω­θεν και την σύ­σφι­ξη των πο­λι­τι­στι­κών σχέ­σε­ων και το­πο­θέ­τη­σή τους σε μια πιο ου­σι­α­στι­κή βά­ση, α­πό α­πλά τυ­πι­κή.

Δυ­στυ­χώς ό­λα αυ­τά, λό­γω του κο­ρο­νο­ϊ­ού, δεν θα γί­νουν και ό­τι μπο­ρού­σε να αν­τι­κα­τα­στα­θεί συμ­πυ­κνώ­θη­κε με την δι­ορ­γά­νω­ση των δύ­ο δι­α­δι­κτυα­κών σε­μι­να­ρί­ων», τό­νι­σε ο κ. Κυ­ρια­ζής.

Ω­στό­σο, το εν λό­γω πρό­γραμ­μα το ο­ποί­ο ξε­κί­νη­σε α­πό τις αρ­χές του έ­τους, τώ­ρα ο­λο­κλη­ρώ­νε­ται και μέ­νει ως πα­ρα­κα­τα­θή­κη η ερ­γα­σί­α α­να­ζή­τη­σης κοι­νών πο­λι­τι­σμι­κών στοι­χεί­ων, τα ο­ποί­α κα­τα­γρά­φη­καν και με την πρώ­τη ευ­και­ρί­α, μέ­σω δη­λα­δή ε­νός νέ­ου ευ­ρω­πα­ϊ­κού -ή και δι­α­συ­νο­ρια­κού-προ­γράμ­μα­τος, θα γί­νουν πρά­ξη μέ­σα α­πό έ­να πιο σύγ­χρο­νο σχε­δια­σμό.

Γε­νι­κή Πε­ρι­γρα­φή του έρ­γου

Το έρ­γο “C­r­o­s­s­i­ng t­he p­a­t­hs of H­i­s­t­o­ry a­nd C­u­l­t­u­re” / «Δι­α­σχί­ζον­τας τα μο­νο­πά­τια της Ι­στο­ρί­ας και του Πο­λι­τι­σμού με α­κρω­νύ­μιο “C­H­IC”» ε­πι­λέ­χθη­κε προς χρη­μα­το­δό­τη­ση στο πλαί­σιο υ­λο­ποί­η­σης του ά­ξο­να προ­τε­ραι­ό­τη­τα 2 και ει­δι­κό­τε­ρα της ε­πεν­δυ­τι­κής προ­τε­ραι­ό­τη­τας 6C – Δι­α­τή­ρη­ση, προ­στα­σί­α, προ­ώ­θη­ση και α­νά­πτυ­ξη φυ­σι­κής και πο­λι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς και του ει­δι­κού στό­χου 4 – Α­ξι­ο­ποί­η­ση της πο­λι­τι­στι­κής και φυ­σι­κής κλη­ρο­νο­μιάς της δι­α­συ­νο­ρια­κής πε­ρι­ο­χής για του­ρι­στι­κούς σκο­πούς του προ­γράμ­μα­τος δι­α­συ­νο­ρια­κής συ­νερ­γα­σί­ας Ελ­λά­δα – Βουλ­γα­ρί­α 2014-2020

Κύ­ριος σκο­πός του έρ­γου εί­ναι η συ­νερ­γα­σί­α α­νά­με­σα στις δύ­ο πε­ρι­ο­χές στό­χου (δή­μου Κο­μο­τη­νής (Ελ­λά­δα) – Χα­σκό­βου (Βουλ­γα­ρί­α)) σε πο­λι­τι­στι­κό ε­πί­πε­δο μ ε σκο­πό την πε­ρε­ταί­ρω του­ρι­στι­κή α­νά­πτυ­ξη τους και τη μό­νι­μη και πο­λύ-ε­πί­πε­δη συ­νερ­γα­σί­α τους στους το­μείς αυ­τούς.

Ε­πί­σης το έρ­γο, στο­χεύ­ει στην προ­ώ­θη­ση του κοι­νού πο­λι­τι­στι­κού υ­πό­βα­θρου των δύ­ο πε­ρι­ο­χών και της έκ­φρα­σής του μέ­σω θε­ά­τρου, λα­ϊ­κών εκ­δη­λώ­σε­ων και εν­δυ­νά­μω­σης της σύν­δε­σης με­τα­ξύ των πο­λι­τι­στι­κών συλ­λό­γων και των ε­πι­χει­ρη­μα­τι­ών των δύ­ο πε­ρι­ο­χών κα­θώς και στην α­νά­πτυ­ξη μιας δι­α­συ­νο­ρια­κής κοι­νής του­ρι­στι­κής ταυ­τό­τη­τας μέ­σω πο­λι­τι­στι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων που με τη σει­ρά τους θα δη­μι­ουρ­γή­σουν έ­να μον­τέ­λο που εν­θαρ­ρύ­νει την τα­χύ­τε­ρη και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρη κοι­νω­νι­κο­οι­κο-νο­μι­κή εν­σω­μά­τω­ση. Ε­πί­σης, η δη­μι­ουρ­γί­α κοι­νής του­ρι­στι­κής ταυ­τό­τη­τας των δύ­ο πε­ρι­ο­χών α­να­μέ­νε­ται να συμ­βάλ­λει στην αν­τα­γω­νι­στι­κό­τη­τα και με­γα­λύ­τε­ρη δι­α­φο­ρο­ποί­η­ση του του­ρι­στι­κού προ­ϊ­όν­τος των πε­ρι­ο­χών. Προ­κει­μέ­νου να ε­πι­τευ­χθεί τα πα­ρα­πά­νω το έρ­γο θα στη­ρι­χθεί στην α­νά­δει­ξη – α­ξι­ο­ποι­ή­ση ση­μαν­τι­κών πο­λι­τι­στι­κών υ­πο­δο­μών (κτί­ριο πα­λιάς δη­μο­τι­κής βι­βλι­ο­θή­κης στην Κο­μο­τη­νή – Θέ­α­τρο-Κέν­τρο κοι­νό­τη­τας στο Χά­σκο­βο).

Οι δρά­σεις του έρ­γου θα α­φο­ρούν:

• Την κα­τα­γρα­φή και α­νά­δει­ξη των ι­στο­ρι­κών και πο­λι­τι­στι­κών μνη­μεί­ων των δύ­ο πε­ρι­ο­χών με σκο­πό την του­ρι­στι­κή α­νά­πτυ­ξη

• Την βελ­τί­ω­ση της σή­μαν­σης στις δύ­ο πε­ρι­ο­χές

• Την α­νά­δει­ξη του θε­ά­τρου και των λα­ϊ­κών δρω­μέ­νων ως ερ­γα­λεί­ου α­νά­δει­ξης της κοι­νής πο­λι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς

• Την α­να­κα­τα­σκευ­ή χώ­ρων πο­λι­τι­σμού

• Την πα­ρα­γω­γή υ­λι­κού του­ρι­στι­κής προ­βο­λής

Ε­ΤΑΙ­ΡΟΙ

• Ο Δή­μος Κο­μο­τη­νής α­πό την Ελ­λά­δα (ε­πι­κε­φα­λής ε­ταί­ρος)

• Ο Δή­μος Χα­σκό­βου α­πό την Βουλ­γα­ρί­α.

• Η Δη­μο­τι­κή Κοι­νω­φε­λής ε­πι­χεί­ρη­ση Δη­μο­τι­κού πε­ρι­φε­ρεια­κού Θέ­α­τρου Κο­μο­τη­νής

Το έρ­γο χω­ρί­ζε­ται σε έ­ξι (6) ο­μά­δες δρα­στη­ρι­ο­τή­των- πα­κέ­τα ερ­γα­σι­ών που πε­ρι­λαμ­βά­νουν:

1. Δι­α­χεί­ρι­ση Έρ­γου & Συν­το­νι­σμός

2. Ε­πι­κοι­νω­νί­α & Δι­ά­δο­ση

3. Α­να­καί­νι­ση και ε­ξο­πλι­σμός πο­λι­τι­στι­κών μο­νά­δων

4. Συν­δέ­ον­τας την κοι­νή πο­λι­τι­στι­κή πα­ρά­δο­ση.

5. Δη­μι­ουρ­γί­α κοι­νών ερ­γα­λεί­ων.

6. Σύν­δε­ση του πο­λι­τι­σμού με τον του­ρι­σμό.

Δη­μι­ουρ­γί­α δι­κτύ­ου του­ρι­στι­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων.

Η συγ­κε­κρι­μέ­νη δρά­ση α­φο­ρά στην Δη­μι­ουρ­γί­α δι­κτύ­ου του­ρι­στι­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων στην πε­ρι­ο­χή του Δή­μυ­ο κο­μο­τη­νής . Στο πλαί­σιο της δρά­ση ο α­νά­δο­χος θα εν­το­πί­σει δέ­κα (10) το­πι­κές του­ρι­στι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις που θα α­πο­τε­λέ­σουν το το­πι­κό δί­κτυ­ο του­ρι­στι­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων. Στο πλαί­σιο της λει­τουρ­γί­ας του δι­κτύ­ου ο α­νά­δο­χος θα ορ­γα­νώ­σει και θα συν­το­νί­σει τέσ­σε­ρις (4) το­πι­κές συ­ναν­τή­σεις του δι­κτύ­ου και μί­α (1) δι­α­συ­νο­ρια­κή με το αν­τί­στοι­χο το­πι­κό δί­κτυ­ο της Πε­ρι­ο­χής του Χα­σκό­βου. Ο α­να­δο­χος θα κα­ταρ­τί­σει το­πι­κό σχέ­διο δρά­σης του δι­κτύ­ου και σε συ­νερ­γα­σί­α με το το­πι­κό δί­κτυ­ο του Χα­σκό­βου θα συν­τά­ξει το δι­α­συ­νο­ρια­κό σχέ­διο δρά­σης του δι­α­συ­νο­ρια­κού δι­κτύ­ου ε­πι­χει­ρή­σε­ων.

 

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος