ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Κομοτηνής: Πρόσκληση για συμμετοχή στην εορταστική αγορά του θρησκευτικού πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής στην Κομοτηνή

Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομοτηνής γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τα άρθρα 33 έως 40
του ν.4849/2021, την αριθ. 153/2023 Α.Δ.Σ. (Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας «Εορταστικής
αγοράς θρησκευτικού χαρακτήρα ενόψει του εορτασμού της Αγίας Παρασκευής Πολιούχου της
πόλεως Κομοτηνής (Θρησκευτικό πανηγύρι)», και την αριθ. 129/2024 Α.Δ.Σ. (Πραγματοποίηση του
θρησκευτικού πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής για το έτος 2024), θα διατεθούν είκοσι επτά (27)
εγκρίσεις συμμετοχής στο χώρου του άλσους της Αγίας Παρασκευής στην εορταστική αγορά
θρησκευτικού πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής στην Κομοτηνή (στα πλαίσια του θρησκευτικού
εορτασμού της Αγίας Παρασκευής, Πολιούχου της πόλεως Κομοτηνής). Η διάρκεια της
εμποροπανήγυρης θα είναι δύο ημέρες, δηλαδή 25 και 26 Ιουλίου 2024.
Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη έχουν πωλητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που
διαθέτουν είδη προς πώληση σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Λειτουργίας αγοράς, με
την προϋπόθεση ότι διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά.
Οι πωλητές πρέπει: α) να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις
βραχυχρόνιες αγορές η οποία εκδίδεται από τον δήμο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων
πωλητών σε ποσοστό 75%, ή β) να είναι αδειούχοι δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές
(παραγωγοί ή επαγγελματίες) σε ποσοστό 10%, ή γ) να είναι αδειούχοι δραστηριοποίησης στο
πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο σε ποσοστό 10%, ή δ) να διαθέτουν άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη σε
ποσοστό 5%.
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους κάποιας ή κάποιων κατηγοριών, ο αριθμός των
θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται, κατά ίσο ποσοστό, στις άλλες κατηγορίες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα κάτωθι προβλεπόμενα
δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από τις 10- 07 – 2024, ημέρα Τετάρτη έως και
τις 17- 07- 2024, ημέρα Τετάρτη.
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται υπόδειγμα από την
υπηρεσία) β) Φωτοτυπία Ταυτότητας γ) Βεβαίωση Δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας σε

Βραχυχρόνιες Αγορές ή την Άδεια Υπαιθρίου Εμπορίου που έχουν στην κατοχή τους δ)
Πιστοποιητικό Υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ε) Δημοτική ενημερότητα στ)

Τριπλότυπο είσπραξης καταβολής τελών (εφόσον θα βρίσκονται στον κατάλογο συμμετεχόντων).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου και στο τηλέφωνο
2531352402.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος