ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 75ῃ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

«Δεῦτε λαοί σήμερον ὑποδεξώμεθα τῶν νηστειῶν τὸ χάρισμα,

ὡς θεοδώρητον καιρόν τῆς μετανοίας …»

(τροπ. Β΄ ὡδῆς Κανόνος Δευτέρας Α΄ Νηστειῶν)

Ἀδελφοί καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι «ἡ πύλη τῆς μετανοίας», «ἡ ὁδός τῆς σωτηρίας», μία λυτρωτική πορεία ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο σὲ μιὰ συνάντηση μὲ τὸν Ἀναστημένο Χριστό, ἀφοῦ πρῶτα συμπορευθεῖ μὲ Ἐκεῖνον καὶ συμμετάσχει στὸ Πάθος Του.

Αὐτή ἡ πορεία εἶναι ὁ ἀγῶνας γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπό τὴν ὑποδούλωση στὴν ὕλη καὶ ἡ ἀπόκτηση τῆς πνευματικῆς ἐγρήγορσης μὲ τὴν ἄσκηση, τὴ νηστεία, τὴν ἀντίσταση στὰ πάθη, μὲ σκοπό τὴν καταπολέμηση τοῦ ἐξωκεντρισμοῦ καὶ τὴν καλλιέργεια τῆς ἀγάπης.

Ἡ περίοδος αὐτή εἶναι σταυρική, εἶναι μετάνοια στὴν πράξη, ἀγῶνας κατά τοῦ κακοῦ καὶ προετοιμασία γιὰ τὴν ἀπόκτηση καὶ πάλι τοῦ χαμένου Παραδείσου. «Τὸ τῆς Νηστείας πέλαγος» θὰ ἔχει φουρτούνες, πειρασμούς, δοκιμασίες καὶ δὲν πρέπει νὰ εἴμαστε εὐάλωτοι καὶ ἀσταθεῖς, ἀλλά μὲ θάρρος καὶ ταπεινό φρόνημα νὰ ἀτενίζουμε μὲ ἐμπιστοσύνη τὸν Ζῶντα Θεό, ποὺ εἶναι ἡ ζωή καὶ ἡ σωτηρία καὶ τοὺς Ἁγίους ποὺ νίκησαν μὲ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ.

Αὐτή ἡ στάση ζωῆς ὅμως σημαῖνει πὼς ἔχουμε ἐπίγνωση τῆς κλήσης μας, δὲν ἀπογοητευόμαστε μὲ τὶς πτώσεις μας, ἀλλά συνεχίζουμε τὸν καλό ἀγῶνα ἐν μετανοίᾳ καὶ ἐλπίζουμε στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέγει : «Ἄς ἀναγνωρίσουμε ὅτι τὸ νὰ μὴν ἁμαρτήσει κανείς καθόλου εἶναι πράγματι πάνω ἀπό τὶς ἀνθρώπινες δυνάμεις καὶ γνώρισμα μόνο τοῦ Θεοῦ … ὅμως, τὸ νὰ ἐπιστρέφουν ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν ἁμαρτήσει εἶναι γνώρισμα ἀνθρώπων, ἀλλά ἀνθρώπων ἀγαθῶν, ποὺ ἀνήκουν στὴ μερίδα ἐκείνων ποὺ σώζονται …»

Ἀγαπητοί μου,

Εὔχομαι ὁλόψυχα νὰ πορευθοῦμε μὲ καλή προαίρεση, ταπείνωση καὶ μετάνοια, ἐλπίζοντες στὸ ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ προσκυνήσουμε τὰ Ἄχραντα Πάθη Του καὶ τὴν Ἁγίαν Του Ἀνάσταση. Ἀμήν !

Διάπυρος πρὸς Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος