ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγκύκλιος για λειτουργία εκκλησιών στη Ροδόπη

Πρός:

α) Τούς Πανοσιολογιωτάτους καί Αἰδεσιμολογιωτάτους Ἐφημερίους τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

β) Τά Ἡγουμενοσυμβούλια τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τάς ἕδρας των.

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Διά τοῦ παρόντος καθηκόντως καί στό πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς μας μερίμνης ἀναφορικῶς μέ τήν ὑφισταμένην κατάστασιν εἰς τήν περιοχήν μας, ἕνεκα τῆς ὁποίας ὁ Νομός Ροδόπης εὑρίσκεται πλέον στό τέταρτο ἐπίπεδο (κόκκινη σήμανσις) ἐξ αἰτίας τῆς, ὡς ὑποστηρίζεται ἀπό τούς εἰδικούς ἰατρούς, εὐρείας διασπορᾶς τῶν κρουσμάτων τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid-19, σᾶς γνωρίζομεν ὅτι ὡς πρός τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν δέον, ὅπως τηρῶνται ὅλα ἀνεξαιρέτως τά μέτρα ὑγειονομικῆς προστασίας, πού ἀφοροῦν στό ἐπίπεδοο 4 στό ὁποῖο πλέον εὑρισκόμεθα.

Ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν πιστῶν κρίνεται ἀναγκαῖον ὅπως ἀναρτηθοῦν εἰς τούς πίνακας ἀνακοινώσεων τῶν ἱερῶν Ναῶν : α) τό ὡράριον τελέσεως τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, β) τό ὡράριον κατά τό ὁποῖον ὁ ἱερός Ναός θά παραμένῃ ἀνοικτός διά τήν προσέλευσιν τῶν πιστῶν καί γ) ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν πιστῶν (9 πρόσωπα ταυτοχρόνως ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ), συμφώνως πρός τάς ὑγειονομικάς συμβουλάς. Εἰς περίπτωσιν καθ΄ ἥν ὁ ἀριθμός τῶν προσελθόντων ὑπερβαίνῃ τόν ἐπιτρεπόμενον, οὗτοι δύνανται ὅπως παραμένωσιν ἐν τῷ προαυλίῳ χώρῳ, ἐφόσον καί δι’ ὅσον χρόνον οἱ καιρικές συνθῆκες τό ἐπιτρέπουν, προσευχόμενοι καί τηροῦντες τήν ἐνδεδειγμένην ἀπόστασιν μεταξύ των, καθώς θά ἔχουν τεθῆ εἰς λειτουργίαν τά ἐξωτερικά μεγάφωνα τῶν Ἱερῶν Ναῶν, κατά τάς ἐκ τῆς κειμένης νομοθεσίας ἐπιτρεπομένας ὥρας καί εἰς τό προβλεπόμενον ἐπίπεδον ἐκπομπῆς ἤχου.

Εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεως ἤτοι: α) τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, β) τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, γ) τῆς Ἁγίας Βαρβάρας καὶ δ) Τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἀπό τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς 1ης Νοεμβρίου καί κάθε Κυριακή θὰ τελεῖται καί δεύτερη θεία Λειτουργία ἀπό τίς 10:30 μέχρι τίς 11:30 τό πρωί.

Ταῦτα γνωρίζοντες, καί παρακαλοῦντες ὅπως ἐφαρμόσητε ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς καί ταῖς Ἱεραῖς Μοναῖς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὅλα τά ἀπαραίτητα ὑγειονομικά μέτρα πρός διαφύλαξιν τοῦ πολυτίμου καί θεοδωρήτου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας, ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας ὑμᾶς πλουσίαν τήν χάριν τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ καί διατελοῦμεν˙

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος