ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευχαριστήρια επιστολή της Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής

Tῆς χαριτοβρύτου Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ἄξιον Ἐστίν» ἐπανακάμψης εἰς τὸ Κυριακὸν τοῦ Θεομητορικοῦ Περιβολίου, τὸ Πρωτᾶτον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀνάγκη ἐσωτέρα ἐπιβάλλει τὴν ἀπόδοσιν εὐχαριστιῶν καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς ὅσους συνετέλεσαν καὶ κοπίασαν διὰ τὴν ἀρτίαν ὀργάνωσιν καὶ ὑλοποίησιν τῶν ἐκδηλώσεων, θρησκευτικῶν καὶ ἄλλων, ποὺ ἔλαβαν χῶραν κατὰ τὸ χρονικόν διάστημα φιλοξενίας τοῦ Ἱεροῦ τούτου Σεβάσματος τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν πόλιν μας.

Ἡ καταγραφή ἑνός ἑκάστου θὰ ἦτο κουραστική καὶ πάντοτε ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νὰ λησμονήσωμεν κάποιον. Εἰς τὸ ἱστορικόν ἀπό πάσης ἀπόψεως τοῦτο γεγονός διὰ τὴν πόλιν μας, ἀλλά καὶ γενικώτερα διὰ τὴν Θράκην, συνεργάστηκαν ἁρμονικά ὅλες οἱ Ἀρχές, Πολιτικές, Πολιτειακές, Στρατιωτικές, τὰ Σώματα Ἀσφαλείας, τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ὅλοι οἱ Τοπικοί Φορεῖς καὶ οἱ Πολιτιστικοί Σύλλογοι διὰ νὰ ἀποδειχθῇ διὰ μίαν ἀκόμη φοράν, ὅτι ὅταν εἴμεθα ἑνωμένοι, ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ, τότε τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἀξιομνημόνευτα.

Ἰδιαιτέρως θερμάς εὐχαριστίας ἀπευθύνομεν εἰς τὸν εὐλαβῆ καὶ πιστόν Λαόν τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας μας, ὁ ὁποῖος ἀπέδειξεν διὰ τῆς πανδήμου Ὑποδοχῆς καὶ Προσκυνήσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τὴν ἀγαθή πίστη του καὶ τὴν ἀγάπη του πρὸς τὸ πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Μητέρας ὅλων ἡμῶν.

Ἀπὸ καρδίας εὐχόμεθα, ὅπως ἡ Κυρία Θεοτόκος περιφρουρῇ σθεναρῶς καὶ θάλπῃ μητρικῶς ἅπαντας, σκέπῃ τὸ εὐσεβές Γένος τῶν Ἑλλήνων καὶ εἰρηνεύῃ τὸν διαρκῶς τεταραγμένον σύγχρονον κόσμον.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος