ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός σήμερα: Χειμωνιάτικη λιακάδα – Σε ποιες περιοχές θα χιονίζει και θα βρέχει

Ç áðïõóßá íÝöùóçò ôç íý÷ôá êáé ç îáóôåñéÜ ðïõ åðéêñÜôçóå åõíüçóå ôçí ðôþóç ôçò èåñìïêñáóßáò óôïí êÜìðï ôçò Áñãïëßäáò, ÐáñáóêåõÞ 10 Éáíïõáñßïõ 2020. Ç ÷áìçëüôåñç èåñìïêñáóßá ðïõ êáôÝãñáøå åðßóçìá ï óôáèìüò ôçò ÅÌÕ óôçí ÐõñãÝëá ôïõ ¶ñãïõò Þôáí -3 âáèìïýò Êåëóßïõ. Óå ìåìïíùìÝíåò ðåñéï÷Ýò êáôáãñÜöçêáí áíåðßóçìá áðü -4 Ýùò êáé -6 âáèìïß Êåëóßïõ. Ïé åéêüíåò ðïõ êáôÝãñáøå ï öùôïãñáöéêüò öáêüò åßíáé åíäåéêôéêÝò ôïõ øý÷ïõò ðïõ åðéêñÜôçóå ôç íý÷ôá áëëÜ êáé ôéò ðñùéíÝò þñåò óôéò áãñïôéêÝò êáëëéÝñãåéåò. Íá åðéóçìÜíïõìå ðùò ïé óôáëáêôßôåò ðïõ äçìéïõñãïýíôáé åßíáé áðïôÝëåóìá ôçò ôå÷íçôÞò âñï÷Þò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí ïé áãñüôåò ãéá íá ðñïóôáôåýïõí ôá äÝíôñá áðü ôçí êáôáóôñïöÞ ôïõ ðáãåôïý, ìå ôï íåñü ëüãù ôçò ÷áìçëÞò èåñìïêñáóßáò íá ðáãþíåé ðÜíù óôá ðïñôïêÜëéá äçìéïõñãþíôáò ôéò åíôõðùóéáêÝò åéêüíåò. ÆçìéÝò áðü ôïí ðáãåôü ìÝ÷ñé óôéãìÞò äåí Ý÷ïõí áíáöåñèåß óôá åóðåñéäïåéäÞ êáé èá åîáñôçèïýí áðü ôçí Ýíôáóç ôïõ öáéíïìÝíïõ êáé ôùí åðïìÝíùí çìåñþí, óôá êçðåõôéêÜ üìùò üðùò ôï êïõíïõðßäé, ôï ìðñüêïëï êáé ôá ÷üñôá, ç ðáñáãùãÞ óå ðïëëÝò ðåñéï÷Ýò êáôáóôñÜöçêå ïëïó÷åñþò. üðùò ëÝíå ïé áãñüôåò ìå áðïôÝëåóìá óå ðïëëÝò ëáúêÝò áãïñÝò ðïõ ôñïöïäïôïýíôáé áðü ôçí Áñãïëßäá ôá ðñïúüíôá íá åßíáé óå Ýëëåéøç êáé üóá õðÜñ÷ïõí íá óçìåéþíïõí Üíïäï óôéò ôéìÝò ôïõò.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): Στις Κυκλάδες και την Κρήτη τις πρωινές ώρες παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες ασθενείς βροχές, στα ορεινά της Κρήτης ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα δυτικά που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά 5 με 7, γρήγορα όμως θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια.

Καιρός σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σήμερα – Υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το πρωί στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από αργά το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία.
Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και απο τις προμεσημβρινές ώρες δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από -04 (μείον 4) έως 09 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από -10 (μείον 10) έως 03 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, που από τις προμεσημβρινές ώρες και από τα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -05 (μείον 5) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Τις πρωινές ώρες νεφώσεις με λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά της Κρήτης ασθενείς χιονοπτώσεις, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια.
Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΣΑΜΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος