ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

ÁÑÃÏÓ-ÅíçìåñùôéêÞ óõíÜíôçóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÐÝìðôç 6/2/2020 óôï 3ï äçìïôéêü ó÷ïëåßï ¶ñãïõò ãéá ôçí ýðáñîç êåñáßáò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò ðïõ õðÜñ÷åé êïíôÜ óôï ó÷ïëåßï. Ôçí óõíÜíôçóç æÞôçóå áðü ôï óýëëïãï ãïíÝùí êáé êçäåìüíùí ï äéåõèõíôÞò ôïõ ó÷ïëåßïõ êýñéïò Ðáíáãéþôçò ÌïõóôáÀñáò, ðñïêåéìÝíïõ íá åíçìåñùèåß ï óýëëïãïò êáé íá ëçöèïýí áðïöÜóåéò ãéá ðåñáéôÝñù åíÝñãåéåò. Óôç óõíÜíôçóç ðáñÝóôçóáí åêðñüóùðïé ôùí âïõëåõôþí Áñãïëßäáò ÁíäñÝá ÐïõëÜ , ÃéÜííç Áíäñéáíïý êáé áðü ôïí ÄÞìï ¶ñãïõò Ìõêçíþí ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò ÂáããÝëçò Êïìðüóçò. Äéáìáñôõñßá áðü ôï óýëëïãï ãïíÝùí êáé êçäåìüíùí ðñáãìáôïðïéÞèçêå óÞìåñá ôï ðñùß, 7 Öåâñïõáñßïõ 2020, ìåôÜ ôçí ÷èåóéíÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ýðáñîç êåñáßáò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò äßðëá óôï 3ï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï ¶ñãïõò. Óôç äéáìáñôõñßá óõììåôåß÷áí ìáèçôÝò, ãïíåßò êáé åêðáéäåõôéêïß ôïõ ó÷ïëåßïõ ïé ïðïßïé áðáßôçóáí íá óôáìáôÞóåé Üìåóá ç ëåéôïõñãßá ôçò êåñáßáò êáé íá îåêéíÞóåé ç äéåñåýíçóç ôïõ öáêÝëïõ ôçò áäåéïäüôçóçò ôçò, åðßóçò íá åëåã÷èåß ç íïìéìüôçôá êáé áñôéüôçôá üëùí ôùí åããñÜöùí ðïõ Ý÷ïõí åêäïèåß. (Eurokinissi-Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

Με βάση τις υφιστάμενες καιρικές συνθήκες ανακοινώνεται ότι από αύριο Τετάρτη 17.02.2021 όλες οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον Δήμο Αλεξανδρούπολης θα λειτουργήσουν κανονικά.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος