ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής: Έρανος της Αγάπης 2021 από 22 έως 30 Νομεβρίου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη συνεχίζοντας, τὴν ὡραία παράδοση τῆς εὐποιΐας, πραγματο­ποιεῖ καί φέτος τὸν «Ἔρανο τῆς Ἀγάπης», ἀπό τὴν Δευτέρα 22 ἕως καὶ τὴν Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Ἀπευθύνει προσκλητήριο ἀγάπης πρὸς τὸ Πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, παρακαλώντας γιὰ τὴν καλοπροαίρετη συμμετοχή στὴν φιλάνθρωπη αὐτή δραστηριότητα, πού ἔχει σκοπό τὴν ἐνίσχυση τῶν δοκιμαζομένων συνανθρώπων μας, τῶν ὁποίων οἱ ἀνάγκες συνεχῶς αὐξάνουν.

Στηρίζουμε τὸν συνάνθρωπό μας, προσφέρουμε ἀπό τὸ περίσσευμα τῆς καρδίας μας τὸν καρπό τῆς ἀγάπης μας, ἀποδεικνύουμε τὴν φιλάνθρωπη καὶ φιλόθεη διάθεσή μας καὶ προετοιμάζουμε καταλλήλως τὴν ψυχή μας νὰ ὑποδεχθεῖ τὶς Μεγάλες Ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου τῆς Ἐπιφανείας τοῦ Χριστοῦ.

ΕΚΓΥΚΛΙΟΣ 81ῃ

Θέμα : «Ἔρανος τῆς Ἀγάπης 2021»

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Προσεγγίζουμε σέ λίγες ἡμέρες τὶς Ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου τῆς Ἐπιφανείας τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί προετοιμαζόμαστε νά πορευθοῦμε καὶ νά προσκυνήσουμε μὲ τὴν κατάλληλα εὐπρεπισμένη ψυχή μας τὸν σαρκωθέντα Υἱό καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ ἀπολαύσουμε τὰ δῶρα τῆς κενωτικῆς ἀγάπης Του γιά τόν ἄνθρωπο.

Ὁ Κύριός μας ἀποτελεῖ τήν μόνη ἀσφαλῆ ὁδό γιά τή σωτηρία μας. Μᾶς ἀπεκάλυψε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά καταφέρουμε νά Τόν συναντήσουμε καί μᾶς ὑπενθυμίζει: «ἐπείνασα καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καί ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καί συνηγάγετέ με, ἐν φυλακῇ ἤ ἀσθενής καί ἤλθετε πρός με». Ὁ Χριστός, εἶναι ὁ ἐλάχιστος ἀδελφός μας, ὁ ἐμπερίστατος, πού στερεῖται πολλές φορές καί τά ἀναγκαῖα ἀγαθά γιά μιά ἀξιοπρεπή ζωή. Σ’ αὐτόν τόν δοκιμαζόμενο ἀδελφό μας δείχνουμε ἐμπράκτως τὴν φιλόθεο διάθεσή μας καὶ τὴν ἀνιδιοτελή φιλανθρωπία μας, προσφέροντας ἀπό τὸ περίσσευμα τῆς καρδίας μας, διότι ὅπως τονίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «ἕκαστος καθώς προαιρεῖται, μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης, ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. θ΄, 7).

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη, ἐφαρμόζοντας τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, καταβάλλει ἀδιάκοπα κάθε δυνατή προσπάθεια, ὥστε νά συμπαρασταθεῖ στόν ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας καί νά προσφέρει ὅ,τι καλύτερο μπορεῖ μέ τήν δική σας πάντοτε ἀποκλειστική ὑλική καί ἠθική συμπαράσταση.

Μέ τίς εἰσφορές ὅλων μας καί χωρίς κανένα ἄλλο πόρο ἤ μέσο ἡ Ἱερά Μητρόπολη διά τῶν Ἐνοριακῶν, ἀλλά καὶ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, προσφέρει συντονισμένα καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους βοήθεια καὶ ἐνισχύει δοκιμαζομένους συνανθρώπους μας, ἐξυπηρετώντας τὶς συνεχῶς αὐξανόμενες ἀνάγκες τους.

Συνεχίζοντας, λοιπόν, τὴν ὡραία παράδοση τῆς εὐποιΐας, ἀπευθύνουμε προσκλητήριο ἀγάπης πρὸς ὅλους καὶ πραγματο­ποιοῦμε καί φέτος τὸν «Ἔρανο τῆς Ἀγάπης», ἀπό αὔριο Δευτέρα 22 ἕως καὶ τὴν Κυριακή 30 Νοεμβρίου, παρακαλώντας γιὰ τὴν καλοπροαίρετη συμμετοχή σας στὴν φιλάνθρωπη αὐτή δραστηριότητα. Γνωρίζουμε ὅτι κάθε προσφορά σας εἶναι ἀπό τό ὑστέρημα καί ὄχι ἀπό τό περίσσευμά σας, ἀφού τά εἰσοδήματα ὅλων συνεχῶς ἐλαττώνονται. Ὅμως αὐτό πού ἔχει περισσότερη ἀξία εἶναι τό νά προσφέρουμε ὅ,τι μποροῦμε ἀπό τήν καρδιά μας. Μέ αὐτό τόν τρόπο τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀλληλεγγύης θά ἑορτάσουμε τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἑορτὴ τῆς Ἀγάπης, ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, προσφέροντὰς Του ὡς ἀντίδωρο τὰ ἔργα τῆς δικῆς μας ἀγάπης.

Ἐκ τῶν προτέρων εὐχαριστοῦμε ὅλους γιά τήν ἀνταπόκριση καί ἰδιαιτέρως τίς κυρίες καὶ τοῦ κυρίους πού θά πλαισιώσουν τά συνεργεῖα, πού μέ πολύ ἀγάπη καὶ κόπο θά ἐπισκεφθοῦν τά καταστήματα καί τίς οἰκίες τῶν Ἐνοριῶν, γιά νά συγκεντρώσουν τό προϊόν τῆς ἀγάπης σας. Ὁ Κύριος νά στηρίζει καί νά εὐλογεῖ τὰ ἔργα καί τόν ἀγῶνα ὅλων σας.

Εὔχομαι σέ ὅλους καλό ὑπόλοιπο τῆς Τεσσαρακοστῆς, καλά καί εὐλογη­μένα Χριστούγεννα καί κάθε ἀπό Θεοῦ εὐλογία στή ζωή σας.

Μέ ἐγκάρδιες καί ὁλόθερμες εὐχές καί εὐχαριστίες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος