ΔΙΑΦΟΡΑ

ΟΚΤΑΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΥΡΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

Τήν Παρασκευήν, 6ην Νοεμβρίου 2020, στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῇς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ἐπρογραμματίσθη νά τελεσθῇ τό ὀκταετές μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κυροῦ Δαμασκηνοῦ, ὁ ὁποῖος ἐποίμανεν τήν ἀκριτικήν ταύτην Ἐπαρχίαν ἐπί 38 ἔτη ἐν πλήρει συναισθήσει τοῦ καθήκοντος.
Προσκαλοῦμεν, ὅσους ἐπιθυμοῦν, νά προσέλθουν τήν ὡς ἄνω ἡμέραν συμπροσευχόμενοι διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος