ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πάγωσε» η αντικατάσταση του τάπητα στο Πανθρακικό Στάδιο λόγω έλλειψης χρημάτων – 15 μήνες κλειστός ο στίβος για αθλητές και κοινό

Με αι­σι­ο­δο­ξί­α και εν­θου­σι­α­σμό η Κο­μο­τη­νή εί­χε υ­πο­δε­χθεί πριν α­πό δύ­ο χρό­νι­α τον υ­φυ­πουρ­γό Α­θλη­τι­σμού Λευ­τέ­ρη Αυ­γε­νά­κη που εί­χε ε­πι­σκε­φθεί το Παν­θρα­κι­κό Στά­δι­ο. Τό­τε ο Αυ­γε­νά­κης πα­ρου­σί­α φο­ρέ­ων της πε­ρι­ο­χής εί­χε α­να­κοι­νώ­σει σχε­τι­κά με την αν­τι­κα­τά­στα­ση του ε­λα­στι­κού συν­θε­τι­κού τά­πη­τα του στί­βου: «Εί­μα­στε στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να σας πού­με ό­τι σε 10 η­μέ­ρες πε­ρί­που θα έ­χου­με την δη­μο­πρά­τη­ση του έρ­γου αυ­τού, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 780.000 ευ­ρώ».

Δύ­ο χρό­νι­α με­τά οι πο­λυ­πό­θη­τες ερ­γα­σί­ες που εί­χαν ξε­κι­νή­σει το κα­λο­καί­ρι του 2021 έ­χουν πλέ­ον «πα­γώ­σει». Αυ­τό έ­χει συμ­βεί γι­α­τί σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της ε­φη­με­ρί­δας «Χρό­νος», δυ­στυ­χώς έ­χει στα­μα­τή­σει η χρη­μα­το­δό­τη­ση των ερ­γα­σι­ών. Και αυ­τό, ε­νώ την ί­δι­α στιγ­μή, ό­πως προ­κύ­πτει α­πό ρε­πορ­τάζ του ThrakiSportS, προ­χω­ρά κα­νο­νι­κά η αν­τι­κα­τά­στα­ση του ταρ­τάν στο ΔΑΞ Ξάν­θης με χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό τον Δή­μο Ξάν­θης, ό­πως και στην Δρά­μα.

Α­ξί­ζει να το­νι­στεί ό­τι γι­α την πε­ρί­πτω­ση του Παν­θρα­κι­κού Στα­δί­ου πρό­κει­ται γι­α έρ­γο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 780.000€, το ο­ποί­ο χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πευ­θεί­ας α­πό το Πρό­γραμ­μα Δη­μο­σί­ων Ε­πεν­δύ­σε­ων του Υ­φυ­πουρ­γεί­ου Α­θλη­τι­σμού. Η αν­τι­κα­τά­στα­ση του ε­λα­στι­κού τά­πη­τα α­πο­τε­λεί έ­να δι­α­χρο­νι­κό αί­τη­μα της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας της Κο­μο­τη­νής, κα­θώς εί­χε να α­να­νε­ω­θεί ο στί­βος πά­νω α­πό 30 χρό­νι­α.

Το «πά­γω­μα» των ερ­γα­σι­ών ση­μαί­νει ό­τι α­πό τις 08 Ι­ου­λί­ου 2021 ο στί­βος εί­ναι κλει­στός γι­α το κοι­νό, που α­ναγ­κά­ζε­ται ως ε­ναλ­λα­κτι­κή να τρέ­χει γύ­ρω α­πό τον χώ­ρο του στί­βου σε έ­να χω­μά­τι­νο δρό­μο με βλά­στη­ση. Βέ­βαι­α θε­ω­ρούν­ταν ως μι­α προ­σω­ρι­νή λύ­ση, που τώ­ρα ό­μως λό­γω των ε­ξε­λί­ξε­ων έ­χει γί­νει μι­α μό­νι­μη κα­τά­στα­ση. Οι ερ­γα­σί­ες ε­άν συ­νε­χι­στούν, κα­λώς ε­χόν­των των πραγ­μά­των θα γί­νουν α­πό την Ά­νοι­ξη του 2023 και α­να­μέ­νε­ται να ο­λο­κλη­ρω­θούν το κα­λο­καί­ρι του 2023.

Σύμ­φω­να με ό­σα με­τα­φέ­ρει η ε­φη­με­ρί­δα «Χρό­νος» που α­να­δει­κνύ­ει το θέ­μα, ο ερ­γο­λά­βος υ­πο­στη­ρί­ζει την δι­κή του πλευ­ρά και η Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεί­α Α­θλη­τι­σμού την δι­κή της πλευ­ρά. Πάν­τως η ου­σί­α εί­ναι ό­τι έ­χει στα­μα­τή­σει το έρ­γο.

Και ναι μεν εί­ναι έ­να έρ­γο που ή­ταν α­πα­ραί­τη­το γι­α το Παν­θρα­κι­κό Στά­δι­ο, ό­μως λό­γω των ε­ξε­λί­ξε­ων αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι ο στί­βος θα πα­ρα­μεί­νει κλει­στός γι­α δύ­ο ο­λό­κλη­ρα χρό­νι­α, ε­φό­σον ό­λα κυ­λί­σουν ο­μα­λά, γι­α­τί υ­πάρ­χει κίν­δυ­νος πλέ­ον να εί­ναι ο χρό­νος αυ­τός με­γα­λύ­τε­ρος.

Το έρ­γο συ­νο­λι­κά εί­ναι το ε­ξής:

  • Αν­τι­κα­τά­στα­ση ε­λα­στι­κού συν­θε­τι­κού τά­πη­τα, ε­πι­φά­νει­ας πε­ρί­που 7.000 τ.μ.
  • Ε­ναρ­μό­νι­ση με της προ­δι­α­γρα­φές της IAAF της Λί­μνης γι­α τα Στι­πλ και των σκαμ­μά­των αλ­μά­των μή­κους, τρι­πλούν, ύ­ψους και ε­πί κον­τώ
  • Αν­τι­κα­τά­στα­ση των δύ­ο βαλ­βί­δων σφαι­ρο­βο­λί­ας και δι­σκο­βο­λί­ας/σφυ­ρο­βο­λί­ας, κα­θώς και προ­μή­θει­α κλω­βού
  • Ο­κτώ νέ­ους α­να­στρε­φό­με­νους βα­τή­ρες αλ­μά­των μή­κους και δύ­ο βαλ­βί­δες άλ­μα­τος ε­πί κον­τώ
  • Δι­α­χω­ρι­στι­κό κρά­σπε­δο στο ό­ρι­ο με­τα­ξύ της πρώ­της δι­α­δρο­μής του ταρ­τάν και της κο­νί­στρας.

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος