ΕΛΛΑΔΑ

Παραπομπή της Ελλάδας με 6+1 «κατηγορίες» Η πλειονότητα αφορά περιβαλλοντικές παραβιάσεις

Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr

Παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο για 7 παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, που αφορούν τον φόρο κληρονομιάς, το περιβάλλον, διακρίσεις σε ανώτερο επίπεδο στη δημόσια διοίκηση και τους σιδηροδρόμους, ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα η Κομισιόν ενεργοποίησε χθες το πρώτο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας εναντίον της Ελλάδας, ζητώντας την τροποποίηση της νομοθεσίας για τον φόρο κληρονομιάς όσον αφορά τις καταθέσεις τραπεζικών λογαριασμών και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που κατέχουν από κοινού οι σύζυγοι.

Φόρος κληρονομιάς
Η Ελλάδα χορηγεί επί του παρόντος απαλλαγή από τον φόρο για τις εν λόγω κληρονομίες. Ωστόσο, περιορίζει την απαλλαγή αυτή μόνο σε εκείνους τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που προσφέρονται από ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι η ελληνική νομοθεσία παραβιάζει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 παράγραφος 1 της συνθήκης). Το εν λόγω άρθρο απαγορεύει οποιονδήποτε περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Ποιότητα αέρα στη Θεσσαλονίκη
Η Επιτροπή ενεργοποίησε το πρώτο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας για την ποιότητα του αέρα στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας των υψηλών επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων, η εισπνοή των οποίων είναι επιβλαβής για την υγεία. Τα πρωτογενή αιωρούμενα σωματίδια απορρίπτονται απευθείας στον αέρα από διάφορες πηγές (αυτοκίνητα, βιομηχανικές δραστηριότητες, οικιακή θέρμανση). Η Ελλάδα δεν τήρησε τις ημερήσιες οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων, οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές από το 2005.

Ανακαίνιση κτηρίων
Η Επιτροπή ενεργοποίησε το πρώτο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας εναντίον της Ελλάδας και άλλων 12 κρατών μελών, επειδή δεν υπέβαλαν τις εθνικές τους μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης κτηρίων.

Με βάση την κοινοτική οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να υποβάλουν στην Επιτροπή τις εθνικές τους μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης έως τις 10 Μαρτίου 2020.

Έργα – περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Η Επιτροπή ενεργοποίησε χθες το τελευταίο στάδιο προδικαστικής διαδικασίας εναντίον της Ελλάδας, ζητώντας τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει ορθά ορισμένα μέρη της οδηγίας 2011/92/ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι είναι δυνατόν να εγκρίνονται ορισμένα έργα για τα οποία πρέπει να διενεργείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μολονότι δεν συμμορφώνονται πλήρως με την οδηγία.

Caretta -caretta
H Κομισιόν κάλεσε χθες τη χώρα μας να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. (10 Νοεμβρίου 2016) σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, διαφορετικά θα καταθέσει νέα προσφυγή ζητώντας αυτήντη φορά και την επιβολή χρηματικού προστίμου.

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα δεν έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της παρενόχλησης των προστατευόμενων ειδών (μεταξύ αυτών και της θαλάσσιας χελώνας Caretta-caretta)και της υποβάθμισης των προστατευόμενων οικοτόπων στην περιοχή της Κυπαρισσίας.

Πρόσβαση υπηκόων άλλων χωρών στη δημόσια διοίκηση
Επίσης κίνησε την προδικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας για παρεμπόδιση της πρόσβασης υπηκόων άλλων χωρών σε υψηλές θέσεις της δημ. διοίκησης. Όπως τονίζει η Κομισιόν, σε ορισμένους δημόσιους φορείς η πρόσβαση σε θέσεις υψηλού επιπέδου περιορίζεται μόνο για Έλληνες υπηκόους. Αυτό αφορά τις θέσεις γενικού διευθυντή, διευθυντή και προϊσταμένου τμήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 45 της Συνθήκης δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση λόγω ιθαγένειας μεταξύ εργαζομένων από διαφορετικά κράτη μέλη

Σιδηρόδρομοι
Η Επιτροπή ενεργοποίησε επίσης προδικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας, της Αυστρίας και του Λουξεμβούργου, επειδή δεν συμμορφώνονται με κοινοτικούς κανόνες που αποσκοπούν στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου.

naftemporiki.gr

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος