OIKONOMIA

Σύντομες απόψεις για την τρέχουσα οικονομική συγκυρία στην Θράκη και την Π.Ε. Ροδόπης ειδικότερα

Στην αρχή μιας νέας εποχής για την Ελλάδα, της ανάκαμψης και της ανταγωνιστικότητας, η Θράκη θα μπορούσε να αποτελέσει έναν μείζονος σημασίας παράγοντα προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το πρότυπο ενός νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Είναι περιοχή με σημαντικότατα συγκριτικά πλεονεκτήματα που απορρέουν κυρίως από τη στρατηγική θέση της (σταυροδρόμι Βαλκανικών χωρών, Μαύρης Θάλασσας, Τουρκίας), τις υποδομές της (Εγνατία Οδός, κάθετοι άξονες προς Βουλγαρία και Βαλκάνια, λιμάνι, αεροδρόμιο και βιομηχανικές περιοχές) και τις ενεργειακές δυνατότητές της (αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου, αιολική ενέργεια και γεωθερμία, η οποία ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί).

Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν η ύπαρξη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενός από τα πιο δυναμικά πανεπιστήμια της χώρας, που προσπαθεί εδώ και χρόνια, σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς του τόπου, να συνδέσει την εκπαίδευση με την παραγωγή και ο πρωτογενής τομέας, που ήταν ανέκαθεν πολύ σημαντικός για την οικονομία της περιοχής και τροφοδότης των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

ΗΡοδόπηκαιηΘράκηδιαχρονικάσυγκέντρωναντοεπιχειρηματικόενδιαφέρον Ελλήνων αλλά και ξένωνεπενδυτώνσεόλοτοφάσματηςοικονομικήςδραστηριότητας, τοοποίοόμωςείχεωςβάσημιαδεδομένηκαιπροσανατολισμένηπολιτικήπουαναδείκνυεταπλεονεκτήματατηςπεριοχής, παρείχεποικιλόμορφηστήριξηκαιπροστασίακάθεεπενδυτικήςπροσπάθειαςκαιείχεωςεπίκεντροτηνενίσχυσητηςεπιχειρηματικότητας, τηςαπασχόλησηςκαιτηδημιουργίακλίματοςεμπιστοσύνηςκαιασφάλειαςστουςπολίτεςτης.

Την ίδια στιγμήπαρουσιάζειμεγάληπτώσηστονΑκαθάριστοΣχηματισμόΠαγίουΚεφαλαίουσεόλουςτουςκλάδουςσε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Φαίνεταιδηλαδή, ότιείναιμιαπεριοχήμηελκυστικήγιαεπιχειρηματικήδραστηριότηταμεαποτέλεσμαναπροξενείμεγάληαποεπένδυσηστηντοπικήοικονομίακαιδυσάρεστακοινωνικάαποτελέσματα, όπωςανεργία, χαμηλοίμισθοί καισυντάξεις, φτώχεια. ΗπαραπάνωάσχημηοικονομικήκατάστασηαποτυπώνεταικαιστογεγονόςότιηΘράκηπαρουσιάζειτοχαμηλότεροκατάκεφαλήνΑΕΠπανελλαδικά, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, υποδηλώνονταςγεωγραφικάκαιδιαρθρωτικάπροβλήματαανταγωνιστικότητας.

Σήμεραηοικονομίατηςπεριοχής, μετιςιδιαιτερότητεςπουέχειλόγωθέσηςκαιπληθυσμιακήςσύνθεσης, αντιμετωπίζεισοβαρόταταπροβλήματαταοποίααντανακλούνστηναγορά, καταδεικνύουντηνκατακόρυφημείωσητηςαγοραστικήςδύναμης, τονπεριορισμότηςκατανάλωσηςκαιτηναπουσίαοποιασδήποτεσοβαρήςεπιχειρηματικήςπρωτοβουλίας.

Πώς είναι δυνατόν, μια περιοχή που συγκεντρώνει πλεονεκτήματα που δεν έχει καμιά άλλη στην επικράτεια και ενώ θα έπρεπε να αποτελεί φάρο ανάπτυξης και παραγωγικότητας για την ευρύτερη περιοχή, να συνθλίβεται ανάμεσα στις οικονομίες της Βουλγαρίας και της Τουρκίας, αποτελεί σήμερα μεγάλο ερωτηματικό. Προφανώς και κάτι κάνουμε λάθος. Σ’ αυτό το λάθος και στη διόρθωση αυτού του λάθους θα πρέπει να απαντήσει η Επιτροπή για τη Θράκη και το σχέδιό της.

Τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς όχι πια μακροπρόθεσμα αλλά βραχυπρόθεσμα, τρείς παράγοντες θα επηρεάσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον γενικότερα στον ελλαδικό χώρο αλλά και στη Θράκη ειδικότερα και αυτοί είναι:1. Οι μεγάλες κλιματικές αλλαγές, 2. τα τεράστια κύματα μετανάστευσης, 3. η τρομακτική ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας. Σε αυτά τα μεγάλα θέματα η Θράκη δεν πρέπει να βρεθεί ανοχύρωτη. Το σχέδιο για τη Θράκη πρέπει να απαντά σε αυτές και άλλες προκλήσεις, μέσω ενός δυναμικού αλλά και ευέλικτου πλάνου που χωρίζει και εξειδικεύει τις ενέργειες, χωρίς όμως να τις αφήνει ασύνδετες μεταξύ τους, τόσο στην προσήλωση στον τελικό σκοπό όσο και στον χρόνο υλοποίησής τους.

 

Επιγραμματικάοιαπόψειςμαςθαεπιμεριστούν στουςπαρακάτω τομείςτηςοικονομικήςζωής, προσδιορίζονταςενσυντομίατασημείαπουπρέπεινααποτελέσουναντικείμενοπροβληματισμού:

 

Α)     ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Στήριξη και διάσωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων της Θράκης μέσα από διάφορα μέτρα, όπως φορολογικά (μείωση ΦΠΑ ή φορολογικών συντελεστών), επιδότηση κόστους εργασίας (σε αντικατάσταση του 12%), μείωση της φορολογίας των καυσίμων, κλπ.
 • Πάταξη λαθρεμπορίου – παρεμπορίου (αποτελείτον μεγαλύτερο βραχνά της περιοχής λόγω γειτνίασης με Βουλγαρία και Τουρκία, χώρες με τεράστιες διαφορές, τόσο σε φορολογικούς συντελεστές όσο και σε μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος).
 • Αδυναμία πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης.

 

Β)     ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΔΡΟΜΟΙ-ΛΙΜΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΠΥΛΕΣΕΙΣΟΔΟΥ)

 • Δημιουργία σιδηροδρομικής «Εγνατίας» με παράλληλη ηλεκτροδότηση του σιδηροδρομικού δικτύου.
 • Εκσυγχρονισμός όλων των κεντρικών λιμένων της Θράκης και κυρίως της Αλεξανδρούπολης – Σύνδεσή τους με οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες.
 • Ανάπτυξη μαρίνων για πρόσβαση σκαφών αναψυχής στις ακτές της Θράκης.
 • Συνεχής συντήρηση της Εγνατίας Οδού και του επαρχιακού οδικού δικτύου.
 • Άμεση αποκατάσταση της γέφυρας του Πολυάνθου που κατέρρευσε στην παλιά εθνική οδό Κομοτηνής – Ξάνθης.
 • Εξωραϊσμός των πυλών εισόδου (όλες έχουν άθλια εικόνα για πρώτη πύλη εισόδου στην Ε.Ε., τόσο σε αισθητική όσο και σε εξυπηρέτηση).

 

Γ)      ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΗαποβιομηχάνισηπλήγωσεόλεςτιςΒΙΠΕκαιχαρακτηριστικήείναιημελέτητουΣΒΕ (2018)όπουσύμφωνα με αυτή κατά τη διάρκεια τηςοικονομικής κρίσηςκαταγράφηκεηέντονηεξωστρεφήςδραστηριότητατωνμεταποιητικώνεπιχειρήσεων, πουυποδηλώνειμίαυγιήαντίδραση και γιατολόγοαυτόαπαιτείταιπαγίωσητηςστρατηγικήςεξωστρέφειας, ωςβασικούπροσανατολισμούτηςδραστηριοποίησηςτωνεπιχειρήσεων.

ΗδιατήρησητηςεξωστρεφούςεπιχειρηματικότηταςαλλάκαιανάσχεσηςεισαγωγώνπρέπειναδιατηρηθείεξασφαλίζονταςστιςεπιχειρήσειςπάσηθυσίαανταγωνιστικάστοιχείατωνΓενικώνΒιομηχανικώντουςΕξόδωνπουμπορούνναεπηρεαστούνεντόπια. Ταπανελλαδικάθέματααντιμετωπίζονταικεντρικάαπότριτοβάθμιεςενώσειςκαιθεσμούς.

ΩςεκτούτουθαεξειδικεύσουμεενσυντομίαπαρακάτωεστιάζονταςκυρίωςστιςσυνιστώσεςμεγέθυνσηςτηςμεταποίησηςεντόςΒΙΠΕΚΟείτεμέσωεπέκτασηςυπαρχόντωνεπενδύσεωνείτεγιατηνπροσέλκυσηνέων. ΚατάτηνπλειονότητατουςταθέματαπαρακάτωεντοπίζονταισεόλεςτιςΒΙΠΕτηςΠΑΜΑΘ:

 • Χαμηλή ποιότηταρεύματος με αποτέλεσμα τον κίνδυνο ατυχημάτων καιρίσκοσοβαρώνζημιώνστονηλεκτρολογικό (Η/Μ) εξοπλισμό.
 • ΈλλειψηχωρητικότηταςγιαεπενδύσειςΑΠΕ που είναισημαντικέςγιατηνμείωσητουκόστουςτωνεπιχειρήσεων.
 • ΑναθεώρησητουΚανονισμούΛειτουργίαςΒΙΠΕ. Θα πρέπει α) να υπάρξει συμμετοχήστιςδιεργασίεςτηννομοπαρασκευαστικήςεπιτροπήςπουθαπαράγειπροτάσειςγιατονέονόμοπλαίσιοπουθααντικαταστήσειτονν. 3982/2011 καθώς επίσης και η διερεύνησητηςδυνατότηταςαυτοδιαχείρισηςτωνβιομηχανικώνπεριοχώνπουαποδεδειγμέναέχειαποφέρεισημαντικήεξοικονόμησηπροςτιςεγκατεστημένεςεπιχειρήσειςπαράλληλαμεαυξημένηεισπραξιμότηταόπουέχειεφαρμοστεί (ΚιλκίςΑ’ΒΙΠΕΒόλου) και β) η ενεργοποίησηδιατάξεωντουν. 4605/2019 γιατηνεπανεξέτασητουπαρόντοςκανονισμούλειτουργίας.
 • Μη ανταποδοτική και σπάταλη τιμολόγησηυπηρεσιώνεντόςΒΙΠΕ.
 • Πάγια έλλειψη σε εξειδικευμένο τεχνικόπροσωπικό, ιδίωςμετάταχρόνιατηςέντονηςαποβιομηχάνισης. Πρέπει να δημιουργηθούν εκτεταμένεςδομέςεκπαίδευσηςκαιμαθητείας.
 • Αδειοδοτικά. Ανκαιτοπλαίσιοεκσυγχρονίζεταιδιαρκώςαπότηνκεντρικήδιοίκησηαπαιτείταιεπαγρύπνησητωναρμόδιωνσχετικώνφορέωνπουείναιεπιφορτισμένεςμετηναδειοδότησηεπιχειρήσεων. Είναικρίσιμοςοπαράγονταςχρόνοςσεεπενδύσεις.
 • ΚόστοςγηςεντόςΒΙΠΕ. Είναισημαντικόναακολουθείεξορθολογισμένεςκαισύγχρονεςμεθόδουςαποτίμησηςπουεπίσηςθασυνάδουνμετοεπίπεδοτωνπραγματικώνωφελειώνκαιτιμώνόμορωνεκτάσεων.
 • ΠρακτικήδιασύνδεσημεΔΠΘκαιδράσειςκαινοτομίας.

 

Δ)     ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ-ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Η Θράκη συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι ενεργειακός κόμβος (αγωγός πετρελαίου, αγωγός φυσικού αερίου, αιολική ενέργεια και κυρίως γεωθερμία), στην πραγματικότητα όμως είναι κόμβος διέλευσης, γιατί ούτε μεταποιεί, ούτε εκμεταλλεύεται (δίκτυα σε πόλεις) αλλά ούτε απολαμβάνει ανταποδοτικά οφέλη στον χώρο της.

Πρέπει να υπάρξουν ανταποδοτικές παροχές στην τοπική κοινωνία και οικονομία μέσω της ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου και της δημιουργίας θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση της γεωθερμίας (ενός από τα μεγαλύτερα πεδία της χώρας) – Δυνατότητα τηλεθέρμανσης.

 

Ε)     ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Παρατηρείται υψηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα την αποτροπή νέων επενδύσεων και τη μεγάλη επιβάρυνση των υφιστάμενων. Ειδικά για την Θράκη θα πρέπει:

 • Να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές σε ανταγωνιστικά επίπεδα σε σχέση με τις όμορες χώρες.
 • Να εφαρμοστεί έναςκοινός φορολογικόςσυντελεστήςεπίτωνκερδών, ανεξαρτήτωςτηςνομικήςμορφήςτωνεπιχειρήσεων.
 • Να υπάρξει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα.
 • Να υπάρξει δυνατότηταδημιουργίας «αφορολόγητουαποθεματικού»σεσυνεπείςασφαλιστικάκαιενήμερεςφορολογικάεπιχειρήσειςκάθενομικήςμορφήςγιαεπενδύσειςπαγίωνκαιπροσλήψειςπλήρουςαπασχόλησης.

 

ΣΤ)   ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Παρατηρείται μεγάλη έλλειψη ρευστότητας για τις επιχειρήσεις. Υπάρχει ανάγκη άμεσης διοχέτευσης κεφαλαίων κίνησης, κυρίως προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού από αυτά που ισχύουν. Η ρευστότητα που δόθηκε ήδη στις τράπεζες δεν διοχετεύεται στην αγορά.

 

Ζ)     ΑΓΡΟΤΙΚΟΣΤΟΜΕΑΣ

Η Θράκη είναι ιστορικά γεωργική περιοχή με δυνατότητα πρωτογενούς παραγωγής (επιχειρηματική δομή). Παρόλα αυτά υπάρχουν διαρθρωτικάπροβλήματα (μικρόμέγεθος, πολυδιάσπαση) πουδενεπιτρέπουντην αποτελεσματικήχρήσηεξοπλισμούκαιυδατικώνπόρων, χαμηλόεπίπεδοτυποποίησηςλόγωαποβιομηχάνισης, αυξημένο κόστος διάθεσης των αγροτικών προϊόντων λόγω του απομακρυσμένου της περιοχής, χαμηλό τεχνολογικόεπίπεδοκαλλιεργητικώνμεθόδων και χαμηλή παρουσία νέων δυναμικών καλλιεργειών.

Πρέπει μέσω ενός στοχευμένου σχεδίου να οδηγήσουμε τους αγρότες της περιοχής από τη φιλοσοφία των ανοιχτών καλλιεργειών (βαμβάκι, σιτηρά, καπνός) στο μοντέλο του αγρότη επιχειρηματία (υπάρχουν οι προϋποθέσεις, π.χ. εκμετάλλευση γεωθερμίας για μηδενικό ενεργειακό κόστος στην παραγωγή σε θερμοκήπια).

 

Η)    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 • Περαιτέρω ανάπτυξη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), που είναι από τα πιο δυναμικά της χώρας και όχι μόνο.
 • Σύνδεση του Δ.Π.Θ. με την παραγωγή, ώστε να στελεχώνονται οι επιχειρήσεις μας με ντόπιους, κατά κύριο λόγο, επιστήμονες και να μειωθούν τα τοπικά ποσοστά ανεργίας.
 • Επίτευξη συνεργασίας επιχειρήσεων – Δ.Π.Θ. στην έρευνα και τεχνολογία και την καινοτομία γενικότερα. Αυτό επιτυγχάνεται μόνον όταν οι τελειόφοιτοι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην παραγωγική διαδικασία και οι επιχειρηματίες συμμετέχουν στη συνδιαμόρφωση του οδηγού σπουδών των συνδεδεμένων πανεπιστημιακών τμημάτων.

 

Θ)    ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΕΔΙΟΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝΚΙΝΗΤΡΩΝ

Πρέπει να υπάρξει από την Πολιτεία ξεχωριστή στρατηγική για τη Θράκη, μέσω εξειδικευμένων κινήτρων που θα δοθούν για την προσέλκυση επενδύσεων και νέων θέσεων εργασίας.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος θα πρέπει να έχει υψηλότερα ποσοστά επιδότησης και ξεχωριστό budget για την περιοχή καθώς και αυστηρά κριτήρια ένταξης και παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των επενδύσεων για να μην έχουμε αρνητικά φαινόμενα του παρελθόντος.

 

Ι)      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΑΠΟΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ-ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣΧΩΡΕΣ

Θαπρέπειναμπειτέλοςστονμόνιμοβραχνάτηςπεριοχής, τολαθρεμπόριο – παρεμπόριοαπόΤουρκίακαιΒουλγαρία, πουσυνθλίβειτιςεπιχειρήσειςτηςΘράκηςκαιδημιουργείτεράστιααπώλειαεσόδωνγιατοελληνικόκράτος. Κατά την άποψή μας θα πρέπει:

 • Να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν τα ΚΕΛΑΥΕ.
 • Να στελεχωθούν οιΚΟΕΡοδόπης (έχουνσυσταθεί, δενέχουνεπανδρωθεί).
 • Να στελεχωθεί και να λειτουργήσει η μόνιμη εγκατάστασηγιατηστέγασητωνκλιμακίων ελέγχου στονκάθετοάξοναΝυμφαία – Μακάζα.
 • Να διενεργούνται έλεγχοιαπό τα κλιμάκιασεεικοσιτετράωρηβάση.
 • Να διασυνδεθούν οι ελληνικές υπηρεσίεςμετουςοικονομικούςφορείςτηςΒουλγαρίαςώστεναγίνεταιδιασταύρωσητιμολογίων.
 • Να εγκατασταθείστασύνοραγεφυροπλάστιγγακαιscannerγιαναγίνεταιδιασταύρωσητωνστοιχείων.
 • Να γίνονται έλεγχοιπαρανόμωςεισαχθέντωνκαιαδήλωτωνπροϊόντων, πουυπόκεινταισετελωνειακέςυποχρεώσεις.
 • Να γίνει προσδιορισμόςτωνκλάδωνυψηλήςπαραβατικότηταςκαιεπανάληψητακτικώνελέγχωνγιαπροσδιορισμόυποτροπής.
 • Να εξαντληθεί η αυστηρότητατουνόμου (κατάσχεσηφορτίωνκαιδέσμευσημεταφορικούμέσου) ώστενααποτυπωθείκλίμααποφασιστικότηταςστηνπάταξηκάθεπαράνομηςδιακίνησηςκαιεμπορίας.
 • Να γίνεται αθροιστικήεπιβολήδιαφορετικώνπροστίμωνγιακάθεπαράβασητουίδιουμεταφορέα (Τελωνείο, Υγειονομικό, κλπ.).
 • Ναεντατικοποιηθούνοιαυστηροίέλεγχοιστιςαποθήκεςχονδρικήςδιανομήςκαιπώλησης, όπουσυγκεντρώνονταιταπαράνομαεμπορεύματα.
 • ΝααναβαθμιστείορόλοςτουΣΥΚΕΑΑΠ, μέσωδιενέργειαςεντατικότερωνκαιποιοτικότερωνελέγχων, μετηάμεσηδέσμευσηκαικαταστροφήτωνκατασχεμένωναντικειμένων.
 • Ναδιενεργούνταιεξονυχιστικοίέλεγχοιτόσοσταεμπορεύματαυπαίθριουεμπορίουόσοκαιστιςάδειεςτωνμικροπωλητών.

 

ΙΑ)   ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΡΓΑΦΙΑ-ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΝΕΟΙ-ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ύπαρξη της μουσουλμανικής μειονότητας πρέπει να αναδειχθεί ως παράγοντας σταθερότητας και συνεργασίας με την Τουρκία και τον ισλαμικό κόσμο, μέσω της προώθησης του μοντέλου ειρηνικής συνύπαρξης και επιχειρηματικής σύνδεσης με τις χώρες της Ανατολής.

Το ίδιο βέβαια ισχύει για τους παλιννοστούντες Πόντιους ως προς τη διασύνδεσή μας με τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας.

Καίριο ζήτημα, ειδικά για την περιοχή της Θράκης, είναι να παραμείνει ο κόσμος της σε αυτήν και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κάποια από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν μπορεί να είναι:

 • Κίνητρα για τις εργαζόμενες και μη εργαζόμενες μητέρες.
 • Παροχήαυξημένουαφορολογήτουορίουσεοικογένειεςπουθααποκτούναπό 2 παιδιάκαιπάνω.
 • Δωρεάνπαραχώρησηχρήσηςκατοικιώνπουανήκουνστηνιδιοκτησίατουκράτουςσενέουςγονείς.
 • ΧαμηλότοκακαιμεευκολίεςαποπληρωμήςδάνειααπότιςΤράπεζεςσενέεςοικογένειες για αγορά πρώτης κατοικίας.
 • Μείωσηεργοδοτικώνεισφορώνσενέεςκαινέουςεργαζόμενουςγονείς.
 • Αμέριστησυμπαράστασητουκράτουςσεζευγάριαμεπρόβλημαυπογονιμότητας.

 

ΙΒ)    ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της περιοχής είναι και το τουριστικό προϊόν. Μετά τη διάνοιξη του Τελωνείου Νυμφαίας διέρχεται από την περιοχή μας πλήθος βαλκάνιων εν δυνάμει τουριστών. Απαραίτητη προϋπόθεση συγκράτησης σημαντικού αριθμού αυτών, αλλά και προσέλκυσης άλλων εκτός Βαλκανίων, στην Θράκη είναι:

 • Η Δημιουργία υποδομών (σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες, οδική σύνδεση όλης της παραλιακής ζώνης της Θράκης, κλπ), η ανάδειξη των ιστορικών μνημείων της, της πλούσιας ομορφιάς της, κλπ.
 • Προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού, φιλικού προς το περιβάλλον, με ολοκληρωμένεςπαρεμβάσειςπουθαευνοούνφυσιολατρικέςδράσεις, όπωςηπεζοπορία, μεδιαμόρφωσημονοπατιώνπεριπάτου, ποδηλάτουβουνού, μεειδικέςσημάνσεις.
 • Η αξιοποίηση της ορεινής ζώνης της περιοχής μέσω του κάθετου άξονα της Βουλγαρίας.
 • Η ολοκληρωμένηστρατηγικήπροώθησηςτωνΤουριστικώνπροϊόντωντηςΘράκηςστηνΕλλάδακαιστοεξωτερικό. Προώθησησενέεςτουριστικές αγορές.

 

ΙΓ)    ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑΚΙΝΗΤΡΑ (ΣΥΝΘΗΚΕΣΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ RAMSAR,NATURA,κλπ)

Πρέπει να βρεθεί λύση ώστε να μπορέσουν να γίνουν αναπτυξιακές επενδύσεις στην περιοχή, μέσα στα πλαίσια σεβασμού των περιβαλλοντικών συνθηκών Ramsar, Natura, οι οποίες δρουν ανασταλτικά για αυτές.

 

ΙΔ)   ΚΟΝΔΥΛΙΑΕΣΠΑ

ΈνασημαντικόβήμαγιατηναύξησητηςαπορρόφησηςτωνκονδυλίωντουΕΣΠΑθαήταννακατέβειηβαθμολογίαένταξηςστα διάφορα προγράμματα, καθώς λόγω υψηλής βάσης πολλέςαιτήσειςέχουναπορριφθείενώαφορούνσεαξιόλογαεπενδυτικάσχέδιαπουέχουνυλοποιηθείήθαμπορούσανναυλοποιηθούνπροσφέρονταςσημαντικήρευστότηταστηνοικονομίακαιτιςεπιχειρήσεις.

 

ΙΕ)    ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥΚΟΣΤΟΥΣ

Λόγω της μεγάλης απόστασης της Θράκης από τα μεγάλα κέντρα διανομής τα προϊόντα που έρχονται και φεύγουν από αυτήν επιβαρύνονται με επιπλέον μεταφορικά κόστος.  Θα πρέπει λοιπόν, για να είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας να υπάρξει επιδότηση του κόστους μεταφοράς τους.

Επίσης, ταμεταφορικάείναικαθοριστικόςπαράγονταςστηνεπιλογήχωροθέτησηςμιαεπένδυσης. Μεσειράπολυπλοκότηταςαναφέρονταισανκρίσιμαθέματαστηβιωσιμότητατωνεπιχειρήσεωνταεξής:

 • Διέλευση TIR απόκάθετοάξοναΚομοτηνής-Κίρτζαλι
 • Μεταφορικόισοδύναμογιαμείωσηοδικώνμεταφορών (λόγωδιοδίων)
 • Άρσηκαμποτάζμεταφορώνθάλασσας
 • ΤελωνείοεντόςΒΙΠΕ
 • ΣιδηροδρομικόςεμπορευματικόςσταθμόςεντόςΒΙΠΕ
 • Ενίσχυσητωνπεριφερειακώνλιμανιών, όφελοςτόσογιατηναγοράπρώτηςύληςόσοκαιγιατιςεξαγωγέςαλλάκαιπωλήσειςγενικά (καμποτάζπαραπάνω).

 

ΙΣΤ)  ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΟΣΤΟΜΕΑΣ

Είμαστε θετικοί στην εξόρυξη ζεόλιθου στην περιοχή αλλά κάθετα αρνητικοί στην προοπτική εξόρυξης χρυσού με τις ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές συνέπειες.

 

ΙΖ)    ΔΙΠΟΛΟΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΛΙΜΑΝΙ-ΚΑΘΕΤΟΣΑΞΟΝΑΣ)

 • Ανάπτυξη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, γύρω από τον οποίο θα μπορέσει να χτιστεί η οικονομία της περιοχής.
 • Σύνδεση του λιμένα Αλεξανδρούπολης με τον κάθετο άξονα Κομοτηνής – Μακάζα, από όπου θα πρέπει να επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών TIR και λεωφορείων.

 

ΙΗ)   ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

 • Ισχυρότερα κίνητρα σε επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό.
 • Αναμόρφωσητωνδιαδικασιώνδιασυνοριακούεμπορίουπροςτηνκατεύθυνσητωνφθηνότερων, ταχύτερωνκαιαπλούστερωντελωνειακώνκαιπρο-τελωνειακώνυπηρεσιών. Δημιουργία «ΚέντρωνΕξυπηρέτησηςΕξαγωγέων»σταμεγάλατελωνείαμεδιευρυμένοωράριολειτουργίαςγιατηνκατάπροτεραιότηταεξυπηρέτησηεπιχειρήσεωνμεσημαντικέςεξαγωγικέςροέςκαιτελωνειακέςπιστοποιήσεις (π.χ. ΑΕΟ, απλουστευμένεςδιαδικασίες, κ.τλ.).
 • Δημιουργίαενιαίουtaxportfolioσεκάθεεξαγωγικήεπιχείρησηγιατονάμεσοσυμψηφισμόκάθεείδουςπιστωτικών/χρεωστικώνφόρων, τελών, δασμών, κ.τλ. (συμπεριλαμβανομένουκαιτουΦΠΑ) καθώςκαιπεραιτέρωαπλουστεύσειςκαιδιευκολύνσειςστιςσυνεπείςεξαγωγικέςεπιχειρήσεις (π.χ. ευνοϊκότεροχρονοδιάγραμμαπληρωμής/επιστροφήςφόρων)
 • Πιστοποιήσεις: Περαιτέρωαπλοποίησητωνδιαδικασιώνλήψηςτελωνειακώνπιστοποιητικών (π.χ. ΑΕΟ, απλουστευμένεςδιαδικασίες, κτλ).

Εν κατακλείδι, πιστεύουμε ότι η Θράκη έχει ανάγκη από μία μεγάλη επενδυτική προσπάθεια που θα απασχολήσει εργατικό δυναμικό, εξειδικευμένα στελέχη, θα εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους της περιοχής και θα σεβαστεί το περιβάλλον και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί η σημερινή κυβέρνηση. Εδώ καθοριστικό ρόλο θα παίξει το δίπολο Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής που αναφέραμε παραπάνω.

Σε αυτό το αναπτυξιακό δίπολο Αλεξανδρούπολης (λιμάνι, σιδηρόδρομος, Εγνατία, αεροδρόμιο) και Κομοτηνής (διοικητικό κέντρο, κάθετος άξονας νυμφαίας, ενδοχώρα Βαλκανικής), που μπορεί να απογειώσει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής, φαντάζει απαραίτητο συμπλήρωμα η ύπαρξη ενός οικονομικού – επιχειρηματικού χώρου ειδικού σκοπού. Ένα είδος ζώνης όπου με κατάλληλα κίνητρα θα αναπτύξουμε το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας πιλοτικά, εστιάζοντας στις επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου, στην καινοτομία, στη σύνδεση με την υψηλή τεχνολογία. Ένα μοντέλο που δεν θα εστιάζει στο κόστος εργασίας αλλά στην ανταγωνιστικότητα προϊόντων τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας υψηλά αμειβόμενες και κυρίως σταθερές θέσεις εργασίας, που αποτελούν το τελικό ζητούμενο και εξασφαλίζουν όσο τίποτε άλλο τη θωράκιση της Θράκης. Αυτός ο χώροςμπορεί να είναι ηΒΙΠΕΚομοτηνής, η μεγαλύτερη ΒΙΠΕ της χώρας, μετά τις ΒΙΠΕΘεσσαλονίκηςκαι Αττικής, με πολύ καλή οργάνωσηκαιυποδομές.

Οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις πρέπει να βρουν τη Θράκης μας θωρακισμένη και εύρωστη οικονομικά, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις.

 

Νικόλαος Αγγελίδης

 

Πρόεδρος

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος