ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

21η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, καθώς και σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 426/77233/13-11-2020, την υπ.αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-2-2021, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β’), παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 και η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-meeting), αφού λάβετε υπόψη σας τα σχετικά έγγραφα που έχουν αναρτηθεί σε αυτήν.

 

 1. Παραχώρηση ή μη αρδευτικής γεώτρησης, που βρίσκεται στη θέση «αεροδρόμιο» της Κοινότητας Κοσμίου, στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ – ΥΔΩΡ ΚΟΣΜΙΟΥ.
 2. ΄Εγκριση ή μη τροποποίησης της υπ. αριθμ. 365/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της “Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Δήμου Κομοτηνής και τον διακριτικό τίτλο “ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε.”.
 3. ΄Εγκριση ή μη τροποποίησης της υπ. αριθμ. 345/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ).
 4. ΄Εγκριση ή μη τροποποίησης της υπ. αριθμ. 369/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής».
 5. ΄Εγκριση ή μη τροποποίησης της υπ. αριθμ. 363/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της “Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Παιδείας – Αθλητισμού Κομοτηνής”.
 6. Εγκριση ή μη τροποποίησης της υπ. αριθμ. 364/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ”.
 7. ΄Εγκριση ή μη τροποποίησης της υπ. αριθμ. 368/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ «ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗΣ» Α.Ε. (Μονομετοχική).
 8. ΄Εγκριση ή μη τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» (υπ΄αριθμ. 74/2021 απόφαση του Δ.Σ. του «Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής».
 9. Έγκριση ή μη σύνδεσης του Δημαρχιακού Μεγάρου Κομοτηνής με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου.
 10. Δωρεάν παραχώρηση ή μη χώρου στέγασης στον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Ροδόπης – «Δύναμη Ψυχής».
 11. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 12. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κομοτηνής για τη συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 13. Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθμ. 103/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός εκπροσώπου και καθορισμός ετήσιας συνεισφοράς του Δήμου στο Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ».
 14. Καθορισμός τέλους κοινόχρηστου χώρου για τα στέγαστρα στάσεων αστικής συγκοινωνίας που παραχωρήθηκαν στο αστικό ΚΤΕΛ Κομοτηνής βάση της από 09/08/2021 σύμβασης (υπ΄ αριθμ. 311/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 15. Εκμίσθωση ή μη κοινόχρηστου χώρου επί της Κεντρικής Πλατείας Κομοτηνής για τοποθέτηση καρουζέλ και παιδικού τραίνου την περίοδο των Χριστουγέννων.
 16. ΄Εγκριση ή μη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ τριμήνου 2021 (αριθμ. 329/2021 ΑΟΕ).
 17. Εκμίσθωση ή μη πέντε (5) στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας επί των οδών Υψηλάντου 42 (Πλάκα), Σισμάνογλου 56 (έναντι Νοσοκομείου), Δημοκρατίας 40 (έμπροσθεν Μασούτη), Δημοκρίτου 15 (Τσανάκλειος) καθώς και μίας θέσης όπισθεν Παλαιάς Νομικής Σχολής (δίπλα στις στάσεις του Κ.Τ.Ε.Λ. – οδός Πρωταγόρα).
 18. Έγκριση ή μη πρακτικού 1 της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Κινητών και Ακινήτων Πραγμάτων του Δήμου Κομοτηνής της 1ης Νοεμβρίου 2021.
 19. Έγκριση ή μη πρακτικών ειδικής επιτροπής καταστροφής, εκποίησης και απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου, λόγω ακαταλληλότητας ή ασύμφορης λειτουργίας οχημάτων του Δήμου Κομοτηνής.
 20. Έγκριση ή μη διενέργειας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Άρση Επικινδυνότητας εγκαταλειμμένων και μη κτιρίων της πόλης Κομοτηνής για λόγους επείγοντος και δημόσιας υγείας για το έτος 2022»
 21. Έγκριση ή μη διενέργειας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Εργασίες διαχείρισης νεκρών ζώων για το έτος 2022».
 22. Έγκριση ή μη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Συντηρήσεις Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Κομοτηνής, Αιγείρου και Ν. Σιδηροχωρίου για το έτος 2022».
 23. Έγκριση ή μη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Προμήθειας Κάδων Απορριμμάτων έως 1.100 λίτρων για το έτος 2022.
 24. Χορήγηση ή μη κοινοχρήστου δημοτικού χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, επί του πεζόδρομου της Ερμού, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 25. Παροχή εξουσιοδότησης στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ΄Εργων, Προγραμματισμού, Πολεοδομίας & Χωροταξικού σχεδιασμού, για την αξιολόγηση κατά προτεραιότητα αιτημάτων έκδοσης οικοδομικών αδειών στην Υπηρεσία Δόμησης.
 26. Παραχώρηση ή μη δημοτικού ακινήτου επί της οδού Νέστωρος Τσανακλή 15.

 

                                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                    ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                        ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος