ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ήλιος»: Στα 726,30 ευρώ η μέση κύρια σύνταξη (πίνακες)

O αριθμός των συνταξιούχων της Ελλάδας ανέρχεται σε 2.487.657 και το μηνιαίο ποσό εισοδήματος με την προϊσχύουσα μεθοδολογία σε 2.258.402.999,41 €, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος» για τον μήνα Αύγουστο.
  • Πλήθος Συνταξιούχων: 2.487.657
  • Μηνιαίο Ποσό Εισοδήματος: 2.258.402.999,41€
  • Σύνολο Μηνιαίου Ποσού Εισοδήματος από 01/01/2020: 18.016.307.923,37€
  • Μέση Κύρια Σύνταξη: 726,30€
  • Μέση Επικουρική Σύνταξη: 194,24€
  • Πλήθος Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης: 18.155
  • Σύνολο Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Σύνταξης από 01/01/2020: 134.960

helios 1

Ανάλυση Συντάξεων ανά Κατηγορία και κλίμακα ποσού δαπάνης

Τον Αύγουστο του 2020 πληρώθηκαν συνολικά 4.406.439 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.756.296 ήταν κύριες, οι 1.242.859 επικουρικές και 407.284 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.283.515.371,49 € και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ. Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία σύνταξης αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα:

helios 4

Αναλύοντας τα δεδομένα των συντάξεων (κύριων, επικουρικών και μερισμάτων) σε κλίμακες με κριτήριο το ποσό της σύνταξης, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 500-1000€. Επίσης, σημαντικό ποσοστό στις κύριες συντάξεις γήρατος (περίπου 34%) ξεπερνά τα 1.000 €.

Επισημαίνεται, ότι η εν λόγω ανάλυση αφορά σε συντάξεις και όχι εισόδημα συνταξιούχου. Στην κατηγορία «γήρατος» έχει συμπεριληφθεί και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ. Τα ποσά σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνουν τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Μηνιαία Εισροή νέων συντάξεων ανά Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Στον Πίνακα 5 αποτυπώνεται η μηνιαία εισροή νέων συντάξεων με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης και η δαπάνη για την καταβολή των αναδρομικών και του ποσού των συντάξεων ανά φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Επισημαίνεται ότι υπάρχει χρονική υστέρηση μεταξύ της έκδοσης των αποφάσεων και της ένταξης στο σύστημα πληρωμών (δηλ. τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην έκθεση του μηνός Αυγούστου αφορούν αποφάσεις που είχαν εκδοθεί τους προηγούμενους μήνες και εκκαθαρίστηκαν τον Αύγουστο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αυγούστου, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 84.667.274,26 € και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 9.477.142,62 € για την πληρωμή 18.155 συντάξεων. Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται 1.797.400,21 € και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.559.989,54 € για την πληρωμή 2.691 τροποποιητικών συντάξεων. Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 6.269.296,69 € και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 809.950,81 € για την πληρωμή 1.954 προσωρινών συντάξεων.

helios 5

Αρχική σελίδα

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος