ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το μήνυμα της Κυριακής: “Ο Ευαγγελιστής Λουκάς”

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, ὁ ὁποῖος, ἰατρός στό ἐπάγγελμα ἦταν ἐκεῖνο, πού δηλώνει τό ὄνομά του. Ὄνομα λατινικό, πού σημαίνει φωτεινός.

Τή φλόγα τῆς πίστεως ὁ Λουκᾶς τήν μετέδωσε καί ἐξακολουθεῖ μέσα στούς αἰῶνες νά τήν μεταδίδει. Εἶναι ὁ συγγραφεύς δύο βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης, τοῦ κατά Λουκᾶν Εὐαγγελίου καί τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων. Δύο πλέον οἱ ἀγάπες τοῦ Λουκᾶ: Χριστός καί Ἐκκλησία. Στή μία ἀγάπη, στό Χριστό, εἶναι ἀφιερωμένο τό Εὐαγγέλιό του. Στήν ἄλλη ἀγάπη, στήν Ἐκκλησία, εἶναι ἀφιερωμένο τό βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων.

Μαθητής τοῦ μεγάλου διδασκάλου, τοῦ κορυφαίου Παύλου, πνευματικό τέκνο τοῦ μεγάλου πατέρα, τοῦ στοργικοῦ, ἀλλά καί ἄγρυπνου Ἀποστόλου. Ἔγινε θαυμαστής τοῦ μεγάλου ἀστέρος τοῦ φωτιστοῦ τῆς οἰκουμένης Παύλου. Ἔγινε ἀκόλουθός του, συνέκδημος του. Ὡς ἰατρός προσέφερε ἰατρικές ὑπηρεσίες στόν Παῦλο ἀλλά καί στούς Χριστιανούς. Σωματική ἡ προσφορά τοῦ Λουκᾶ στόν Παῦλο. Πνευματική, ἀνυπολόγιστη, ἡ προσφορά τοῦ Παύλου στό Λουκᾶ.

Προσέφερε ὅμως καί ὡς ἱστορικός. Χάρη στό Λουκᾶ γνωρίζουμε τόν Παῦλο καί τίς περιοδεῖες του. Σέ πολλά σημεῖα τῶν Πράξεων μιλάει σέ πρῶτο πληθυντικό πρόσωπο. Ἦταν συνοδοιπόρος τοῦ Παύλου. Ὅταν ὁ Παῦλος ἔκανε τό πρῶτο εὐρωπαϊκό ἅλμα καί ἀπό τήν Τρωάδα βρέθηκε στούς Φιλίππους μαζί του ὁ Λουκᾶς. Μαζί του στήν τρίτη περιοδεία, τότε, πού ἀποχαιρέτισε ὁ Παῦλος τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέσου στή Μίλητο. Μαζί του καί στό θαλασσινό ναυάγιο, πού ὑπέστη ὁ Παῦλος, ὅταν ὑπό περιορισμόν μεταφέρονταν στή Ρώμη. Μαζί του καί στό κελλί τῆς φυλακῆς. Ὅταν ὁ Παῦλος θά ἐκφράζει τό παράπονο, ὅτι ὅλοι τόν εἶχαν ἐγκαταλείψει, θά κοιτάξει δίπλα του. Θά δεῖ τό Λουκᾶ καί θά σημείωσει: «Λουκᾶς ἔστι μόνος μετ’ ἐμοῦ».

Πόσα προσέφερε ὁ Λουκᾶς! Καί ἡ ἀμοιβή του; Μία λέξη. Ἀλλά αὐτή ἡ λέξη ἀξίζει περισσότερο ἀπό ὅλα τά πλούτη τοῦ κόσμου. Ποιά ἡ λέξη, μέ τήν ὁποία πληρώθηκε ὁ Λουκᾶς γιά τίς πολλές ὑπηρεσίες του; Τό ἐγκώμιο τοῦ Παύλου. Μέσα ἀπό τή φυλακή ἐγκωμιάζει τό Λουκᾶ «Ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρός, ὁ ἀγαπητός» καί λέγει χαρακτηριστικά ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Ἐγκώμιον καί τοῦτο οὐ μικρόν, ἀλλά καί σφόδρα μέγα, τό Παύλου εἶναι ἀγαπητόν».

Ἄς ζήσουμε καί ἐμεῖς ἀδελφοί ἔτσι ὥστε νά εἴμαστε ὡς πιστοί, ἀγαπητοί στούς ἀνθρώπους, ἀγαπητοί στούς ἁγίους, ἀγαπητοί πρό παντός στόν Θεό τῆς ἀγάπης.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος