ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το μήνυμα της Κυριακής: “Ομολογία Χριστού”

Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Πάντων ἔρχεται σέ φυσική συνέχεια τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Καί τοῦτο διότι, ἄν τήν προηγούμενη Κυριακή εἴδαμε τήν πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σήμερα βλέπουμε τούς καρπούς Του. Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ σήμερα τήν χορεία ὅλων τῶν Ἁγίων της, ἡ ὁποία ὡς νέφος περιβάλλει τόν θρόνο τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καί ἀποδεικνύει σέ τί ὕψος ἀναβιβάζει τόν ἄνθρωπο ἡ ὁλοπρόθυμη κατάφασή του στήν πρόσκλησή Του. Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία δέν θυμᾶται ἁπλῶς ἱστορικά τήν ἐπέλευση τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἀλλά βιώνει πραγματικά καί ἀποτυπώνει ἐμπειρικά τό τί σημαίνει γιά τή ζωή της, γιά τήν ἐπί γῆς παρουσία της ὁ Παράκλητος, ἀλλά καί τό πώς μπορεῖ νά ἐπενεργήσει στόν ἄνθρωπο καί πόσο ἀσύλληπτο ἀπό τήν ἀνθρώπινη διάνοια εἶναι τελικά τό μεγαλεῖο, τό ὁποῖο τοῦ προσπορίζει ἡ ἁγιότητα.

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐπίγνωση ὅτι ἡ πορεία γιά τήν κατάκτηση τῆς ἁγιότητας, εἶναι πολύ σκληρή. Γνωρίζει ὅτι ὁ πόλεμος μέ τόν μισόκαλο εἶναι φοβερός καί ἐξαιρετικά δύσκολος καί ὕπουλος, γιατί τό τρόπαιο τοῦ πολέμου αὐτοῦ εἶναι ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὡς μοναδική καί ἀνεπανάληπτη προσωπικότητα. Κι αὐτήν τήν σκληρότητα ἔρχεται ν΄ ἀναδείξει τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ «Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος», μέ ὅρους ἀνθρώπινους ἀκούγεται σκληρός, εἶναι ὅμως ἔντιμος, εἰλικρινής καί ξεκάθαρος.

Οἱ Ἅγιοι Πάντες, οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες, οἱ Ὁμολογητές, οἱ Ὅσιοι, ποὺ σήμερα τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας, μέ αὐτό τό ἰδανικό καί τό ἦθος ἔζησαν. Δέν ἔκαναν ὅλοι θαύματα, ὅλοι ὅμως ἀγάπησαν τὸν Χριστὸ πάνω ἀπὸ ὁτιδήποτε ἄλλο. Ὅλοι δέν τελείωσαν τή ζωή τους μαρτυρικά.

Τόν ὁμολόγησαν ὅμως ὅλοι γενναῖα, μέ τό κήρυγμα, μέ τό παράδειγμα, μέ τόν βίο τους. Μαρτύρησαν μὲ θάρρος τίς χριστιανικές πεποιθήσεις καί μέ αὐταπάρνηση σήκωσαν τὸν καθημερινό τους σταυρό καί συσταυρώθηκαν μὲ τὸν Χριστό. Ὅλοι δέν ἔγιναν γνωστοί, πολλοί παρέμειναν ἐντελῶς ἀφανεῖς.

Μέ τόν σιωπηλό τους ἡρωισμό, τήν κρυφή ἀρετή τους, πλούτισαν καί φώτισαν βαθειά τήν ἀνθρώπινη ζωή. Ὁ Θεός «ἐπείρασεν αὐτούς καί εὗρεν αὐτούς ἀξίους ἑαυτοῦ» καὶ παρέμειναν στὴ συνείδηση τοῦ ὀρθόδοξου λαοῦ σύμβολα, πρότυπα καί συνοδοιπόροι γιὰ μιὰ ὑπομονετική, σεμνή, ἡρωικὴ πορεία μαζὶ μὲ τὸν Χριστό.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Θρακική Αγορά

LABON Boutique

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος