ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Βαμβάκι: Σε ΦΕΚ οι όροι για τη νέα ειδική βάμβακος 73,39 ευρώ το στρέμμα

Καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ειδική ενίσχυση βάμβακος για την περίοδο 2023-2027, με το ποσό της επιδότησης να υπολογίζεται στα 73,39 ευρώ το στρέμμα, με τα ποσά ελάχιστων αποδόσεων ανά νομό να είναι αυξημένα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομός), με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε περιφερειακής ενότητας, μειωμένο κατά 20% σύμφωνα με τον πίνακα ελάχιστης απόδοσης κιλών σύσπορου βαμβακιού ανά στρέμμα του παραρτήματος. Για παράδειγμα στην Καρδίτσα απαιτούνται πλέον κατ’ ελάχιστο 306 κιλά το στρέμμα, ενώ στην περασμένη περίοδο 211 κιλά.

Η ανωτέρω απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτοί επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς. Αν διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, η ποσότητα που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της τελικής ποσότητας του παραγωγού.

Επιπλέον, όπως και στην περασμένη περίοδο, απαιτείται κατά τη σπορά ελάχιστης ποσότητας δεκαέξι (16) κιλών ανά εκτάριο καλλιέργειας ποικιλιών βαμβακιού ή δεκατριών (13) κιλών ανά εκτάριο καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού, που εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα εκατό χιλιάδων (100.000) ή ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) φυτών ανά εκτάριο, αντίστοιχα.

Αναλυτικότερα μεταξύ άλλων η απόφαση αναφέρει:

Άρθρο 3

Καθορισμός και καταβολή ειδικής ενίσχυσης

1. Το ποσό της ειδικής ενίσχυσης υπολογίζεται στα επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (733,98€) ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, για βασική έκταση 250.000 εκταρίων.

2. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις, ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.

Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομός), με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε περιφερειακής ενότητας, μειωμένο κατά 20% σύμφωνα με τον πίνακα ελάχιστης απόδοσης κιλών σύσπορου βαμβακιού ανά στρέμμα του παραρτήματος. Η ανωτέρω απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτοί επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς. Αν διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, η ποσότητα που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της τελικής ποσότητας του παραγωγού.

3. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφού προηγουμένως διασταυρωθούν τα στοιχεία παραδόσεων του σύσπορου βαμβακιού κάθε παραγωγού, όπως αυτά καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, με τις ελεγχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η συγκομιδή της καθορισμένης ελάχιστης παραγωγής.

4. Αν διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχι- στη απόδοση, δεν χορηγείται στον παραγωγό η ειδική ενίσχυση.

Όροι επιλεξιμότητας

Προϋποθέσεις σποράς – Δικαιούχοι

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 6 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126, λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφοκλιματικές συνθήκες των διαφόρων περιοχών της χώρας, της γεωργικής οικονομίας των εν λόγω περιοχών καθώς και τις εφαρμοζόμενες τεχνικές καλλιέργειας και άρδευσης που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, επιλέξιμες για την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού ορίζονται οι γεωργικές εκτάσεις όλης της χώρας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 7 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126, στις επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις μπορεί να καλλιεργούνται όλες οι ποικιλίες βαμβακιού που είναι καταχωρισμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ή/ και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι δεν χορηγείται για ποικιλίες που δεν περιλαμβάνονται στους προαναφερόμενους καταλόγους, καθώς και για γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες.

3. Σε εφαρμογή του άρθρου 8 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126, η σπορά των επιλέξιμων, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εκτάσεων βαμβακιού πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά (κατηγορίες: προβασικός, βασικός, πιστοποιημένος Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 225021/31.03.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας (Β’ 478), ελάχιστης ποσότητας δεκαέξι (16) κιλών ανά εκτάριο καλλιέργειας ποικιλιών βαμβακιού ή δεκατριών (13) κιλών ανά εκτάριο καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού, που εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα εκατό χιλιάδων (100.000) ή ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) φυτών ανά εκτάριο, αντίστοιχα. Η ποσότητα αποδεικνύεται με την προσκόμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, των πρωτότυπων παραστατικών αγοράς των σπόρων προς σπορά (τιμολόγιο αγοράς ή τιμολόγιο αγοράς-δελτίο αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης) και των πρωτότυπων επίσημων ετικετών που φέρουν οι συσκευασίες των σπόρων προς σπορά που αναγράφονται στα ανωτέρω παραστατικά. Όταν οι δικαιούχοι προσκομίζουν απόδειξη λιανικής πώλησης, καταθέτουν επιπρόσθετα βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου προς σπορά ανά ποικιλία, σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ του παραρτήματος της παρούσας.

Πηγή: agronews.gr

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος