ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Επιβεβαίωση 280 εστιών καταρροϊκού πυρετού (χάρτης)

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα και τις κοινοποιήσεις εστιών από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές που έχουν καταχωρηθεί έως και τις 29.10.2020, έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 280 εστίες Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου στις κάτωθι Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ): Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών, Καστοριάς, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Εύβοιας, Νήσων, Λακωνίας, Αργολίδας, Ηλείας και Θεσπρωτίας, καθώς και στα νησιά της Λήμνου, της Ικαρίας, της Κέρκυρας και της Λευκάδας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέθηκε υποψία του νοσήματος κατόπιν διαπίστωσης κλινικών συμπτωμάτων σε ζώα, ενώ υπήρξαν και ζώα-μάρτυρες τα οποία διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος ορολογικής επιτήρησης στα οποία ανιχνεύθηκε το γονιδίωμα του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η διαδικασία οροτυποποίησης κατέδειξε τον ορότυπο 4 του ιού.

Ο αριθμός των εστιών μεταβάλλεται συνεχώς και προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος στην καταγραφή τους ανά ΠΕ, παρακαλούμε για την αποστολή στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥπΑΑΤ της αναφοράς υποψίας ύπαρξης του νοσήματος, ταυτόχρονα με την αποστολή δειγμάτων αίματος στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς. Επισημαίνεται περαιτέρω η σημασία της ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων στη δήλωση εστίας του νοσήματος η οποία πρέπει να αποστέλλεται αμέσως μετά την επιβεβαίωσή του.

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και με αποφάσεις των κατά τόπους αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών, έχουν ληφθεί τα οριζόμενα μέτρα στις μολυσμένες εκτροφές.

Σχετικά με τις μετακινήσεις ζώων, επισημαίνεται ότι ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Στη ζώνη ελέγχου στις περιπτώσεις που αυτή ορίζεται, εξακολουθεί να απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση, για 21 ημέρες, με εξαίρεση τη μετακίνηση ζώων για άμεση σφαγή εντός της ζώνης ελέγχου (ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης στην ακτίνα των 20χλμ, στην πλησιέστερη σφαγειοτεχνική εγκατάσταση εντός της ζώνης προστασίας) και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής. Σε περίπτωση ένταξης μίας εκτροφής σε ζώνες ελέγχου που προκύπτουν από διαδοχικές εμφανίσεις εστιών σε μία περιοχή (στις περιπτώσεις που ορίζονται ζώνες ελέγχου), η έναρξη απαγόρευσης μετακίνησης ξεκινά από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της πρώτης εστίας. Μετά τις πρώτες 21 ημέρες, η ζώνη ελέγχου μεταπίπτει ως προς την εφαρμογή των μέτρων σε ζώνη προστασίας.
  2. Οι Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας στις οποίες έχει επιβεβαιωθεί έστω και ένα κρούσμα της νόσου, αποτελούν ζώνη προστασίας μέσα στην οποία τα ζώα μετακινούνται, εφόσον:

α) Έχουν εξετασθεί κλινικά και δεν εμφανίζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου κατά την ημέρα της μεταφοράς.

β) Πριν τη μετακίνησή τους, στα ζώα έχει εφαρμοσθεί κατάλληλο εντομοαπωθητικό σκεύασμα (επιλέγονται κατάλληλα σκευάσματα σε ό,τι αφορά το χρόνο αναμονής για τα ζωικά προϊόντα).

γ) Η αρμόδια αρχή στον τόπο αποστολής κοινοποιεί τη σκοπούμενη μετακίνηση των ζώων στην αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη φόρτωση των ζώων.

δ) Η μετακίνηση πραγματοποιείται μετά από επαρκή εφαρμογή κατάλληλων εντομοαπωθητικών ή/και εντομοκτόνων (αφού προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση) στα μέσα με τα οποία μεταφέρονται τα ζώα.

  1. Η μετακίνηση ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών από ΠΕ όπου έχει επιβεβαιωθεί έστω και μία εστία της νόσου προς ΠΕ της Χώρας όπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί εστίες της νόσου και διαμέσου αυτών, επιτρέπονται εφόσον:

α) τα ζώα πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, του Κανονισμού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής ή

β) τα ζώα ικανοποιούν οποιεσδήποτε άλλες υγειονομικές εγγυήσεις με βάση θετικό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης κινδύνου των μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου και της προστασίας από προσβολή από φορείς του ιού, που απαιτούνται από την αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού, πριν από τη μετακίνηση των εν λόγω ζώων ή

γ) τα ζώα προορίζονται για άμεση σφαγή.

  1. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που τα προς μετακίνηση ζώα έχουν εμβολιαστεί για τον ορότυπο 4 του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1968/234989/26.08.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων του ΥπΑΑΤ, κατά παρέκκλιση των οριζoμένων στο παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής, ισχύουν τα εξής:

α) Τα ζώα μπορούν να μετακινηθούν από ΠΕ όπου έχει επιβεβαιωθεί έστω και μία εστία της νόσου προς ΠΕ της Χώρας όπου έχει επιβεβαιωθεί έστω και μία εστία της νόσου αμέσως μετά τον εμβολιασμό.

β) Τα ζώα μπορούν να μετακινηθούν από ΠΕ όπου έχει επιβεβαιωθεί έστω και μία εστία της νόσου προς ΠΕ της Χώρας όπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί εστίες της νόσου και διαμέσου αυτών, αμέσως μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου ανοσίας που ορίζεται στις προδιαγραφές του εμβολίου ή, για τα ζώα μετακινούμενων εκτροφών, εφόσον αυτά ικανοποιούν οποιεσδήποτε άλλες υγειονομικές εγγυήσεις με βάση θετικό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης κινδύνου των μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου και της προστασίας από προσβολή από φορείς του ιού, που απαιτούνται από την αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού πριν από τη μετακίνηση των εν λόγω ζώων.

  1. Σε κάθε περίπτωση μετακίνησης ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Επισημαίνεται ότι λόγω της ανάγκης εξοικονόμησης χρόνου και αντιδραστηρίων από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, δεν θα πραγματοποιούνται οι ορολογικές εξετάσεις δειγμάτων αίματος από βοοειδή ή/και μικρά μηρυκαστικά που χρησιμοποιούνται ως μάρτυρες στο πρόγραμμα επιτήρησης του νοσήματος από περιοχές της Χώρας όπου υπάρχει έστω και ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου.

Στον ακόλουθο χάρτη, απεικονίζονται τα όρια των ζωνών ελέγχου στις ΠΕ στις οποίες εξακολουθούν να ορίζονται, κατόπιν συγχώνευσης και με πορτοκαλί χρώμα οι ΠΕ στις οποίες έχει επιβεβαιωθεί έστω και ένα κρούσμα της νόσου.

Περαιτέρω και σχετικά με τον εμβολιασμό των ευαίσθητων στη νόσο ειδών, επισημαίνεται η σημασία της εφαρμογής των οριζομένων στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2135/254593/15.09.2020 εγκύκλιο του ΥπΑΑΤ και συγκεκριμένα:

Η σημασία αποστολής στοιχείων για τα σημεία διάθεσης/πώλησης εμβολίων για τον Καταρροϊκό πυρετό του προβάτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ifragkou@minagric.gr ή η απευθείας καταγραφή τους στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που σας απεστάλη με το από 18.09.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα από το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του ΥπΑΑΤ..

Η συμπλήρωση των υποδειγμάτων δελτίου εμβολιασμών και καταγραφής ζωικού κεφαλαίου που εμβολιάστηκε από τους κτηνιάτρους που πραγματοποιούν τους εμβολιασμούς και η υποβολή τους στο τέλος κάθε διμήνου του έτους στην οικεία Κτηνιατρική Υπηρεσία, η οποία ακολούθως θα καταχωρεί τα στοιχεία εμβολιασμού στην σταλθείσα φόρμα και θα αποστέλλει το ηλεκτρονικό αρχείο εντός 20 ημερών από την υποβολή του από τους κτηνιάτρους στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του ΥπΑΑΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση ifragkou@minagric.gr. Τα εν λόγω υποδείγματα και η φόρμα καταχώρησης των στοιχείων εμβολιασμού περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα εγκύκλιο.

Η συλλογή των ως άνω στοιχείων για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και η αποστολή της ως άνω φόρμας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ γίνεται έως τις 10 Ιανουαρίου 2021. Από το νέο έτος, η αποστολή των στοιχείων θα πραγματοποιείται για κάθε δίμηνο.

Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου: μη μολυσματική ιογενής νόσος των μηρυκαστικών, κυρίως των προβάτων, που μεταδίδεται από ζωύφια. Στα συμπτώματά της περιλαμβάνονται τα έλκη, η χωλότητα και τα αναπαραγωγικά προβλήματα. Δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Τα ζώα που προσβάλλονται από τη νόσο ενδέχεται να πεθάνουν εντός μερικών ημερών, ενώ για όσα επιζούν η ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Η νόσος αυτή λένε ότι δεν αποτελεί απειλή για τον άνθρωπο.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος