ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη

Αποφασίστηκε η έκδοση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τον αποκλεισμό τμήματος της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας – Κήπων στην χ.θ. 580, τμήματος οδού που αστυνομεύεται από το Τ.Τ. Κομοτηνής, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης του υφιστάμενου ασφάλτινου οδοστρώματος με νέο δύσκαμπτο οδόστρωμα άοπλου και οπλισμένου σκυροδέματος εκατέρωθεν του άξονα του Σταθμού Διοδίων Μέστης (χ/θ 580) και του στεγάστρου αυτού, σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων από αυτόν, το χρονικό διάστημα από 26-10-2020 έως και 25-12-2020.

Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην χ.θ. 580, τμήματος οδού της Εγνατίας Οδού περιφερείας μας, σε τέσσερις (4) φάσεις ως περιγράφεται στο υπό στοιχείο -5- τεχνική μελέτη-έκθεση. Σε κάθε περίπτωση η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά από παραπλέυρως της εκάστοτε ζώνης εργασιών από ελεύθερη λωρίδα κυκλοφορίας.
Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και σε καμία περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.

Το ακριβές χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής και να γνωστοποιείται εγγράφως στην Διεύθυνση μας.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα (τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης κ.λ.π.) για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της υπ’ άριθ. ΔΟΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/20-05-2011) Απόφαση του κ. Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας. Μετά το πέρας του συνόλου των εργασιών θα απομακρυνθεί η εργοταξιακή σήμανση και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.
Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, επίσημες αργίες [επετείου 28ης Οκτωβρίου, Χριστούγεννα κ.λ.π], δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π) και να γνωστοποιούνται εγγράφως στην Διεύθυνση μας.
Οι διατάξεις της παραπάνω απόφασης αυτής, ισχύουν από την Δευτέρα 26-10-2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007 και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 25-12-2020 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της εταιρίας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Θρακική Αγορά

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος