ΔΙΑΦΟΡΑ

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην Ε. Ο. Καβάλας – Ξάνθης

Αποφασίστηκε η λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, στο τμήμα από την χ/θ 2+700 έως την χ/θ 6+020, λόγω εργασιών εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών, κατά το χρονικό διάστημα από 13-10-2020 έως 13-11-2020.
Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα του οδοστρώματος, σε σχηματισμένες λωρίδες πλάτους τουλάχιστον 2,75 μέτρων, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και όπου αυτό είναι αδύνατο, εκ περιτροπής με τη χρησιμοποίηση σημαιοφόρων.
Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με ευθύνη του αναδόχου να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας.
Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, ενώ η σήμανση να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/0/613 από 16-02-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΦΕΚ Β-950).
Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών, ενώ δύναται να παραταθεί η ισχύς του σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Di-zine clothing

Ιστορικό

Θρακική Αγορά FB

Μedia Group

Ο Ποπολάρος